Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2011]

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

На четиридесет и деветото заседание на Общински съвет- Болярово, проведено на 28.07. 2011 година от председателят на Общинския съвет беше внесена докладна „Отчет за работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2011 г.”

Тъй като в едно от решенията се изисква отчетът да се доведе до знанието на населението, го публикуваме целият и се надяваме читателите ни да бъдат удовлетворени от свършената работа през този период.

През първото шестмесечие на 2011 година Общинския съвет и неговите пет постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Болярово.

За първото шестмесечие на 2011 година са проведени 6 заседания на Общинския съвет. На заседанията са разгледани 68 въпроса и са взети 73 решения. С пълно болшинство са приети 72 решения и само за решение № 465 са гласували 8 “за”; 2 “въздържал се”;

Отправени са 2 броя питания, на които е отговорено, веднага на заседанието. На едно от заседанията са присъствали всички съветници. На едно заседание са отсъствали двама съветници. На четири заседания, през м.януари, м.февруари, м.март и м.юни, е отсъствал по един съветник. По неуважителни причини отсъстващи съветници, на заседания на ОбС, няма.

Всички заседания са провеждани по предварително утвърден план за работата на Общинския съвет в съответствие с Правилника за неговата работа.

Многообразието от различни цели и задачи предопределя тематиката и количеството информация, адресирана до Общинския съвет и неговите постоянни комисии. В ПК се водят спорове, правят се различни компромиси за постигане на общо становище, което да е най-правилно и полезно за общината. Постоянните комисии редовно провеждат заседания по план, спазвайки Правилника на Об. Съвет. Най-много въпроси, през отчетния период, е разгледала Постоянната комисия по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика за решаване на общинските проблеми. Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения и други актове компетентно и професионално. А когато им е необходима специализирана информация, на заседанията на комисиите се канят специалистите от общинската администрация или други компетентни лица. Становищата на комисиите се вземат след задълбочена дискусия и гласуване за всяко предложение. Наблюдават се, и някои отклонения от тази положителна практика, като в отделни случаи, понякога, без да се излагат аргументи за това, не винаги се мотивира становището на комисията.

В заседанията на Общинския съвет се разглеждат проблеми от различно естество, съобразно предвидените в чл.21, ал.1 от ЗМСМА правомощия на Общинския съвет.

Преобладаваща част от внесените и разглеждани въпроси са свързани с финансовото състояние на общината. Прие се отчета по изпълнението на бюджета на общината за 2011 година. Във връзка с приемане на бюджета на Общината за 2011 год. бе приета програма за управление и разпореждане на общинската собственост, след което се прие и бюджета на общината за 2011 год.

На основание чл.10, ал.4 от Наредба № 4 на ОбС за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет се прие промяна на инвестиционната програма на общината за 2011 година.

Приоритет в решенията на Общинския съвет са утвърждаването на проектната готовност и предложенията за активно използване на ресурсите от фондовете и програмите на ЕС. В тази връзка Общинският съвет:

- С Решение № 489 ОбС даде съгласието си община Болярово да кандидатства за финансиране по: Националната схема за зелени инвестиции с проект “Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ “Д-р Петър Берон”- гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

- С Решение № 446 ОбС даде съгласието си община Болярово да кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” - „Еко-пътека в местността „Чилиите”, с Воден, Община Болярово”

- С Решение № 436 ОбС даде съгласието си Община Болярово да кандидатства за финансиране по: Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна Ос 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с два инвестиционни проекта:

* Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Болярово.

1.Рехабилитация на зелени площи и изграждане на детска площадка в ЦГЧ в гр. Болярово.

2.Реконструкция на тротоари, улични мрежа и паркинги в ЦГЧ на гр.Болярово.

3.Ремонт на етнографска музейна сбирка гр. Болярово.

4.Реконструкция на площад «Стефан Караджа» и рехабилитация на парк в централната част на с. Стефан Караджово.

*Реконструкция на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо осветление в селата Стефан Караджово, Воден, Попово, Малко Шарково, Ружица и Ситово.

- С Решение № 428 подкрепя и разрешава на община Болярово да кандидатства за финансиране пред „Красива България” към Министерството на труда и социалната политика с проект: „Преустройство и промяна предназначението на двуетажна сграда в Защитено жилище- с. Стефан Караджово.

Особено значими за работата на общинската администрация са решенията, свързани с приемането, изменението и допълнението на общинските наредби и правилници. На някои от заседанията на ОбС се прие изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите и на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово. С решение № 440 се прие „ Наредба № 17 за символите и отличията на община Болярово и празника на град Болярово”.

С Решение № 462 на ОбС се прие информация за преброяването на населението през 2011 година на територията на община Болярово.

С особена грижа и внимание се обсъди готовността на двете средищни училища и детски градини на територията на общината за учебната 2011/2012 година.

Разгледани и приети бяха отчетите: за работата на общинската администрация по Закона за здравето; за организацията на работата на общинската администрация по Закона за етажната собственост и подзаконовите нормативни актове; за разходите от такса битови отпадъци за 2010 година и одобри план сметката за приходите и разходите през 2011 година; годишния отчет на МКБППМН при община Болярово за 2010 година.

С решение № 479 се прие информацията за състоянието на водоснабдителната и канализационна система в община Болярово и инвестиционните намерения, които ще се осъществят до края на 2011 година.

С решение № 433 се одобри доклада за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето на община Болярово за 2010 година.

На свое заседание Общински съвет разгледа и прие още информацията за тенденциите на престъпността, криминалната обстановка и проблемите по охраната, и опазването на обществения ред на територията на община Болярово и докладна записка за състоянието на земеделския отрасъл в общината, подпомагане, проблеми и мерки за тяхното решаване.

С голямо внимание се обсъди въпроса, относно предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/ общинска собственост съгласно ЗСПЗЗ.

На едно от заседанията бяха одобрени докладите на НЧ”Светлина 1928”-с.Мамарчево, НЧ”Ана Маймункова 1894”-с.Воден, НЧ”Възраждане 1912”-гр.Болярово, НЧ”Просвета 1927”-с.Голямо Крушево, НЧ”Стефан Караджа 1904”-с.Стефан Караджово и НЧ”Н.Й.Вапцаров 1930”-с.Попово за осъществявените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2010 година.

С решение № 424 се прие и календара за културните дейности през 2011 година в община Болярово.

На заседанието през месец юни с решение № 480 ОбС актуализира и утвърди общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 и 4 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.

На своите заседания общинските съветници приеха: Програма за развитие на читалищната дейност в община Болярово през 2011 година; Общинска програма за закрила на детето на община Болярово за 2011 година; Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2011 – 2014 година; Общинска програма за работа с деца в риск и превенция на агресията и насилието; Годишен план за развитие на социалните услуги в община Болярово за 2011 година и Стратегия за развитие на социалните услуги в община Болярово 2011-2015 година.

Не малка част от решенията на Съвета са свързани с управлението и разпореждането с общинско имущество. На вниманието на Общинския съвет бяха обсъдени въпросите:

- относно ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово за 2011 година;

- относно продажбата на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово за 2011 година;

- относно предоставянето под аренда на земеделски земи за срок от 30 години за създаване на трайни насъждения в землищата на с.Воден и с. Попово;

- относно продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи:

* земеделски земи в с.Иглика, с.Стефан Караджово, гр.Болярово, с.Попово, с.Голямо Крушево, с.Малко Шарково и с.Мамарчево;

* поземлен имот № 69208.501.684 с площ 24835 кв.м. и застроена площ 4205 кв.м. с 11 сгради, с начин на трайно ползване „Комплекс за здравеопазване” по кадастралната карта на с.Стефан Караджово;

- относно безвъзмездно право на ползване на Народно читалище “Светлина 1928” с.Мамарчево върху имот частна общинска собственост, намиращ се в Мамарчево, представляващ: масивна двуетажна сграда, читалище, със застроена площ 380.00 кв.м./триста и осемдесет кв.м./, построена върху общинско дворно място с площ 2430 кв.м., съставляващо пл. № 220 в кв.16/шестнадесет/ по плана на селото;

- относно право на преминаване трасе на довеждащ водопровод Ф63, главен колектор Ф315 и захранващ елпровод 20 kv през имоти № 05284.160, № 05284.240.165 и № 05284.240.389 по кадастралната карта на гр.Болярово, собственост на община Болярово, за обект “Площадка на ПСОВ” гр.Болярово.

- относно одобряване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на:

* поземлени имоти 69208.501.77, ПИ 69208.501.78, ПИ 69208.501.79 и ПИ 69208.501.80 по кадастралната карта на с.Стефан Караджово

* поземлен имот 05284.240.160 по кадастралната карта на гр.Болярово, УПИ І 240.160 – за пречиствателна станция, във връзка с изпълнение на дейностите по проект: “Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура на община Болярово, гр.Болярово”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 година”;

- относно предоставяне право на управление и ползване за срок от 25 години върху находища на минерални води – изключителна държавна собственост, находящи се в землището на с.Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол и представляващи КЕИ”Ичме”, сондаж № Я-33, сондаж № 3 и сондаж № 32-А;

- относно безвъзмездно предоставяне право на собственост на недвижим имот- частна общинска собственост на община Болярово, представляващ: дворно място с площ 530 кв.м., съставляващо УПИ VІ в кв.9 по плана на с.Вълчи извор - общинска собственост на ПК”Напредък”- гр.Болярово на основание § 26 от ЗИД на Закона за кооперациите.

- На три от заседанията си Общинския съвет прие отчетите на 9 кметски наместници.

- За подготовка на всяко едно от заседанията на Общинския съвет писмено се уведомява кметът на общината за предоставяне пред председателя на ОбС в срок всички материали по приетия План за работата на ОбС за съответния месец.

Между ОбС и кмета на общината съществува добра координация. Правим всичко необходимо внасяните материали, в комисиите и заседанията на ОбС да са обосновани и законосъобразни. За целта сме въвели практика, преди внасянето им в ОбС да бъдат съгласувани с адвоката на общината, което гарантира вземането на правилни и законосъобразни решения.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ