Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2011]

МЕЖДУ ФАКТИТЕ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА

Бинка Величкова

Твърде смущаваща е тезата за първия учител в боляровското училище, изложена пред кмета на общината Христо Христов от Славка Минчева Даскалова, преподавателка по история и география в СОУ „Д- р Петър Берон”. В тази връзка беше съставена комисия, която да се запознае подробно със становището, изложено писмено от госпожа Минчева. Впрочем трябва да се отбележи, че във вестник „ Крайгранична искра” беше публикуван материал под заглавието „Иван Даскала не заслужава да бъде забравен” с автор Славка Минчева, където е застъпена същата теза: че не Куарти Дражев, а Иван Даскала е първият боляровски учител.

На 28 юли 2011 година се състоя заседание на сформираната със заповед на кмета комисия по този въпрос, за да бъде изслушана госпожа Минчева. Преди да вземе думата, тя раздаде на присъстващите писмения текст на своето изказване, както и хронологична таблица, в която се съдържат събития и години от живота на Куарти Дражев ( въз основа на материала в книгата „Болярово- минало и настояще”, който се базира върху спомените на Каля Орманджиева за чутото от други хора. В своето изказване госпожа Минчева се позова на материали от печата и от държавния архив. А спомени, слушани от рода Даскалови, разказа Иван Д. Даскалов, баща на нейния съпруг.

Акцентувайки върху някои хронологически несъответствия между сведенията за живота на считания за пръв боляровски учител Куарти Дражев и историята на образователното дело в Болярово, в качеството си на историк Славка Минчева не приема този факт. Известно е например, че през 1852 г. започва преподаване на български език в Болярово. През 1855 г. К. Дражев е на 21 години (роден е през 1834 г.), когато отива в град Сливен с желание да стане свещеник и учител. Следва едногодишен престой в Стара Загора (1855-56). През т. нар. одрински период от живота си ( 1856-57) е ръкоположен за свещеник с право да бъде и учител. В Болярово се завръща през 1858 г. и започва да обучава децата. Така че според г-жа Минчева няма как именно той да е започнал пръв да обучава и наставлява още през 1852 г. боляровските деца- учител тогава навярно е бил Иван Даскала.

В обсъждането на тази тема участие взе М. Маринова, член на комисията. А в ролята на председател г-жа София Минева заяви,че не може прибързано да се ангажира с окончателна концепция по въпроса оглавяваната от нея комисия. Би било благоразумно да бъдат привлечени компетентни лица (историци), които да изразят също научно обосновани становища. Но това ще стане занапред- може би под формата на дискусия, чрез публикации в печата и т.н. Та нали родовата памет и историческият преглед ни провокират да я търсим.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ