Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2011]

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

На четиридесет и деветото заседание на Общински съвет – Болярово бе разгледана и гласувана докладна относно „ Изпълнение на бюджета на общината през първото шестмесечие на 2011 година”, внесена от кмета на общината Христо Христов.

От докладната разбираме,че бюджетът на общината към 30.06.2011 година е 5047490 лева. От него 2221955 лева се осигуряват от общински приходи, 2665915 лева – от държавни приходи, 28625 лева - от трансфери, 178641 лева - от преходен остатък, 131854 лева от заеми и на минус 179500 заем за възстановяване .

Началния бюджет е увеличен с 23113 лева трансфер за покриване на разходите за заплати и осигуровки на временната заетост, 5412 лева трансфер за трапезария , 100 лева трансфер от статистиката, 10770 лева дарение от страната, 44789 лева обща субсидия за издръжка на образованието и 248 лева за лекарства на ветераните от войните

Получили сме и 63058 лева целеви трансфери от МФ, в това число:21434 лева субсидии за междуселищни превози, 35504 лева за превоз на учениците до 16 г. и 6120 лева за компенсации на ветераните от войната.

По план общинските приходи се формират от 156000 лева местни данъци, 218000 лева общински такси, 494000 лева приходи и доходи от собственост, 32297 лева от глоби и лихви, 1540888 лева от продажба на нефинансови активи, 186900 лева изравнителна субсидия, дарения – 10770 лева и внесено ДДС и други данъци на минус 230000 лева. За разходи общинска отговорност са предназначени и 6067 лева преходен остатък от предходната година (съгласно Приложение №1).

Към 30.06. тази година планираните за годината държавни трансфери по източници са: 2202757 лева от обща допълваща субсидия, 213200 лева целева капиталова субсидия 63058 лева целеви трансфери, 23113 лева трансфер за програми за временна заетост от МТСП, 100 лева трансфер за преброяването и 5412 трансфер за трапезария за селата Попово и Воден.

Общата сума на целевата субсидия по плана е разделена на две части – капиталови разходи за дейности “държавна отговорност” – 63700 лева и за дейности “общинска отговорност” – 149500 лева.

Изпълнението на плана за местните данъци е на 55 %. От планираните за годината 156000 лева са постъпили 85197лева. По видове данъци изпълнението е както следва:

-патентен данък –план 5000 лв., изпълнение 3947лв.

-данък върху недвижимите имоти - план 45000 лв., изпълнение 30963 лв.

-данък върху превозните средства - план 30000 лв., изпълнение 28144 лв.

- данък при придобиване на имущество - план 75000 лв., изпълнение 22023 лв.

-туристически данък – план 1000 лв., няма постъпления.

-други данъчни приходи – постъпили 120 лв.

При постъпленията от местни данъци следва да се има предвид, че по-голямата част от тях постъпват в общинския бюджет в началото на годината. Очаква се до края на годината да постъпят още 70000 лева.

Приходите от собственост са изпълнени за полугодието на 53 %. При план 494000 лева са постъпили 262684 лева. Изпълнението по видове приходи и доходи е както следва:

-нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция при план 384000 лева са постъпили 173830 лева, тъй като по-голямата част от продажбата на дърва се извършва през третото тримесечие.

-приходи от наеми на имущество при план 26000 лева са постъпили 7476 лева.

-приходи от наеми на земя при план 83000 лева са постъпили 81047 лева.

- приходи от лихви от банки при план 1000 лева са постъпили 331лева.

Общинските такси са събрани на 57 % - при план 218000 лв. са постъпили 124465 лева. Изпълнението по видове такси е както следва:

-за ползване на детски градини – план 6000 лв., изпълнение 2337 лв.

-за ползване на др.соц.услуги –при план 45000 лв., изпълнение 17376 лева.

-за ползване на пазари – план 2000 лв.- постъпили 1146 лв.

-за битови отпадъци – план 110000 лв., постъпили 89356 лв.

-за технически услуги – план 20000 лв., постъпили 2807 лв.

-за административни услуги – план 20000 лв., постъпили 9623 лв.

-за притежаване на куче – план 2000 лв., постъпили 1820 лв.

-други общински такси – план 13000 лв., няма постъпления.

-от глоби и лихви – план 32297, постъпили 35103 лв.

На 2 % са изпълнени приходите от продажба на общинско имущество. При план 1225000 лева са постъпили от продажба на земя 24180 лева. Предвиждаме, че до края на годината ще постъпят още 500000 лева приходи от продажба на общинско имущество.

От Централния бюджет за периода са постъпили 101550 лева изравнителна субсидия.

Държавните приходи са изпълнени на 55 %. При план 2479015 лева през периода са постъпили 1369293 лева. По видове приходи изпълнението е както следва:

-обща допълваща субсидия – при план 2202757 лева са постъпили 1215402 лева или 55 %.

-целева субсидия за капиталови разходи - при план 213200 лева са постъпили 129400 лева или 61 %.

-получени целеви трансфери – при план 63058 лева са постъпили 24491 лева.

В анализа на разходната част на бюджета са включени капиталовите разходи и резерва.

През полугодието са направени 40 % от предвидените годишни разходи. При план 5047490 лева са разходвани 2016675 лева (съгласно Приложение №2).

За заплати са разходвани 658908 лева или 49 % и за други възнаграждения – 112113 лева или 47 % от годишния план.

Разходите за задължителните осигурителни вноски съответстват на направените разходи за заплати и по отчет са 50 %.

От предвидената материална издръжка са разходвани 42 %. При план 1522874 лева изплатени са 638057 лева.

Процентът на изпълнение на плана за стипендиите е 18 %. От предвидените със стандартите за издръжка на държавните дейности 5611 лева са разходвани 1008 лева.

От помощите по решение на Общинския съвет и помощите за домакинствата от социалното осигуряване са разходвани 28 %.

От планираните субсидии за нефинансови предприятия и за държавни помощи на транспортни организации 21434 лева са разходвани 21434 лева или 100 %.

За субсидии на читалищата са разходвани 36 % от предвидените средства.

По параграфа „Членски внос и участие в нетърговски организации” са разходвани 3635 лева от планираните 6423 лева или 55 %.

За капиталови разходи са изразходвани 385497 лв. в това число: за основен ремонт на ДМА – 251542 лв. и за разходи за придобиване на ДМА – 133955 лв.,

Изпълнението на разходите по функция „Общи държавни служби” е в размер на 41 %. Разходите за заплати и други възнаграждения са на 51 % от предвидените за годината, на задължителните осигурителни вноски – 53 % и на издръжката – 35 %. Помощите по решение на общинския съвет са разходвани на 33 %.

Във функция „Образование” изпълнението на разходите в цялата функция е на 34 %. Разходите за заплати и други възнаграждения са на 48 % от предвидените за годината, на задължителните осигурителни вноски – 47 % и на издръжката – 34 % .

Разходите за заплати и други възнаграждения във функция „Социално осигуряване и грижи” са на 49 %, на задължителните осигурителни вноски – 51 % и на издръжката – 50 %.

Разходите по програмата за временната заетост са изпълнени на 100 %.Това се обяснява с факта, че основната част от разходите по дейността не са планирани в началния бюджет, а ежемесечно постъпват под формата на трансфер. Моментът на разходите почти съвпада по време с превеждането на средствата за тях.

По функция „Жилищно строителство и БКС” са разходвани 19 % от предвидените годишни разходи. За заплати и други плащания изпълнението е 41 %, за задължителни осигурителни вноски – 41 % и за издръжка – 28 %. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” изпълнението е на 12 %, в дейност „Други дейности БКС” изпълнението е на 35 %, в дейност „Озеленяване” е на 51 % и в дейност „Чистота” – 12 %.

Разходите за електроенергия в дейност „Осветление на улици и площади” са на 63 % от годишния план.

Разходваните през периода средства по функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” са 68276 лева и представляват 40 % от годишния план. Заплатите и другите плащания са изпълнени на 49 %, задължителните осигурителни вноски – на 45 % и издръжката – на 64 %.

По функция „Отбрана и сигурност” са разходвани 45 % от планираните средства.

Във функция „Здравеопазване” разходите са изпълнени на 41 % от годишния план.

Към 30.06.2011 година общината има просрочени задължения в размер на 155841 лева.

Просрочените вземания на общината за отчетния период са в размер на 56271. лева.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ