Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2011]

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

На четиридесет и деветото заседание на Общински съвет- Болярово бе разгледана и приета докладна относно „ Отчет за работата на кмета за първото шестмесечие за 2011 година”. Вносител на докладната е кметът на общината Христо Христов.

Съгласно чл.44, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи, отговаря за спазването на обществения ред, организира изпълнението на общинския бюджет и инвестиционата програма, както и на приетите дългосрочни програми, организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и задачите, произтичащи от нормативните актове в Република България.

В своята дейност кметът на общината се подпомага от общинска администрация, чиято численост и структура се утвърждават от Общинския съвет.

Съгласно утвърдения устройствен правилник общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му. Организира, ръководи и координира дейностите по административното обслужване на гражданите, физическите и юридически лица и финансово-счетоводната дейност на общината. Извършва дейностите по гражданска регистрация и административно обслужване, правно-нормативно обслужване, информационно обслужване и технологии, управление на човешките ресурси, финансово-счетоводно обслужване, бюджет и финанси и администриране на местните данъци и такси.

При осъществяване на своята дейност общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, целесъобразност и ефективност.

Осъществяването на дейността е свързано с познаването на многообхватна нормативна база – ЗМСМА, Закон за администрацията, Закона за общинските бюджети, Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за счетоводството, Закона за ДДС, Закон за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс, Закон за общинската собственост, както и много други подзаконови и вътрешни нормативни документи.

Една от основните дейности на администрацията е разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината и финансово-счетоводното обслужване. За осъществяването й служителите извършват поредица от текущи действия и операции, основаващи се на принципите за законосъобразно, целесъобразно, пълно и точно отчитане и управление на общинския бюджет.

За посочения отчетен период всички отчети за касовото изпълнение на бюджета, счетоводни отчети и оборотни ведомости са изготвени в определените срокове съгласно указанията, дадени от МФ и представени в МФ и Сметната палата; извършена е инвентаризация на материалните активи; подготвени са и проведени процедури за обществени поръчки за материално-техническото снабдяване на отделните бюджетни дейности.

За постигането на тези цели и за спазване на бюджетната дисциплина всички дейности по предоставянето на публичните услуги на населението се извършват в съответствие с приетата и утвърдена през 2007 г. Интегрирана система за финансово управление и контрол на община Болярово, разработена съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Периодически на така утвърдените процедури се извършва анализ и при необходимост те се актуализират. За състоянието на системите за финансово управление и контрол се изготвя ежегоден доклад, който се изпраща до Министерство на финансите.

В общината все още няма създадено звено за вътрешен одит поради липса на кандидати, което до известна степен затруднява дейността на общинската администрация при извършването на текущ и последващ контрол.

С приетия нов закон за Сметната палата отпадна изискването за задължителна заверка на годишния финансов отчет от органите на Сметната палата на общини с годишен бюджет до 10 000 000 лв., какъвто е и бюджетът на община Болярово.

Друга основна задача е привеждането на вътрешните нормативни документи в съответствие с измененията на нормативните актове.

Във връзка с изменението на Закона за местните данъци и такси бяха актуализирани Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината и Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци, приети на заседание на Общинския съвет от 28.01.2011 г.

За отчетния период също така бяха разработени и утвърдени вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Болярово, Правилник за вътрешния трудов ред и Харта на клиента. Това са вътрешни нормативни актове, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване на населението, организацията на труда в общината и предоставят информация за общите и собствени стандарти, за правата на потребителите и организацията на работа със сигнали, предложения и жалби на гражданите.

Събирането и отчитането на местните приходи е друга основна дейност на общинската администрация. Звеното за МДТ извършва дейности по администрирането на местните данъци и такси като приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ, изготвя и издава удостоверения за данъчна оценка и други, събира и отчита приходите по ЗМДТ.

За първото шестмесечие на годината са събрани общо данъчни приходи в размер на 85100 лв. при годишен план 156000 лв., % на изпълнение – 54,55.

За същия период са издадени 694 бр. удостоверения за данъчна оценка, 41 бр. удостоверения за декларирани данни. Приети и обработени са общо 420 бр. данъчни декларации, от които за придобиване на недвижими имоти – 242 бр.; за придобити МПС – 69 бр.; за патентен данък – 40 бр. и за освобождаване от сметосъбиране – 69 бр.

За несъбраните и просрочени данъчни задължения се предприемат мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – за периода са изпратени общо 72 бр. покани за доброволно погасяване по чл.182 от ДОПК. Неплатилите данъчно задължени лица след изтичането на срока за доброволно погасяване се предават в НАП или на съдия-изпълнител за принудително изпълнение .

Друга основна задача на общинската администрация е организирането и изпълнението на инвестиционната програма на общината.

Съгласно Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 г. и спазвайки утвърдилата се практика, в началото на всяка година заедно с приемането на общинския бюджет се приема и инвестиционна програма на община Болярово, включваща в себе си дейности, целящи подобряване на техническата инфраструктура на общината, на социалната инфраструктура, на сградите общинска собственост, уличното осветление, разрешаването на екологичните проблеми, като разбира се продължиха и продължават усилията ни за търсене осигуряването на външно финансиране по различни фондове, програми и донорства.

Средствата за финансиране са предвидени като целева субсидия от републиканския бюджет, собствени и от други фондове и програми. За строителните дейности на територията на общината за първото шестмесечие на 2011 год. са изразходени финансови средства, както следва:

І. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (от републиканския бюджет )

1. За изграждане и ремонт на общинските пътища в община Болярово има разпределени целеви средства в размер на 127 100.00 лв. както следва: “Път ІV-2025 /79008/ Граница Общ. Елхово-Ситово-Шарково от км.11+600–20+500”- 32 000.00 лв., “Път ІV-2004 /79028/ ІІІ-7904–М.Шарково-Шарково от км.0+000 – 9+000”-25 000.00 лв., “Път ІV-2007 /79303/ ІІІ-5308–Денница-Оман от км.0+000–9+000”-25 000.00 лв., “Път ІV-3006 /79044/ Воден– Крайново от км.22+600 – 31+800”-30 100.00 лв. и “Път 3002–Местен път /М.Шарково–ДВУИ/ от км.0+000–2+100”-15 000.00 лв. Всички частични асфалтови кърпежи по общинските пътища бяха извършени през месец май от “ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99”АД гр.- Ямбол.

2. За зимно поддържане и снегочистене на общинската пътна мрежа на територията на Община Болярово за цялата 2011 г. е отпусната субсидия в размер на 32 400.00 лв. Изпълнител на услугата е “Пътно поддържане Елхово” ЕООД гр.Елхово. За първото шестмесичие са изразходени 24 300.00 лв.

ІІ. СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА:

1. Общински пазар - град Болярово на стойност 261 000.00 лв. със собствено финансиране, от които за СМР – 240 000.00 лв. Изпълнението му стартира през м.октомври и завърши на 30.06.2011 год. от "К&С Коцев и Цветанов" ООД гр. Бургас.

2. Извършен е ремонт на сградите на кметства – Денница, Оман и Дъбово на обща стойност 6 000,00 лв.

3. Тротоарна настилка на ул. “Г.Димитров” на стойност 5 000,00 лв.

4. Читалище с. Воден на стойност 5 000,00 лв.

ІІІ. С ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

1. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. София - Оперативна програма „Околна среда” - Изработване на работен проект „Създаване на условия за подобряване на базисната инфраструктура на гр.Болярово”, /за проектиране на довършителна канализация и пречиствателна станция за отпадни води/ на стойност 123 500.00 лв. Работния проект бе готов в началото на м. май 2011 г.

2. Чрез фонд "Енергийна ефективност" гр.София се финансира проект “Здравно заведение – поликлиника” гр. Болярово. Изпълнението му стартира през м.май и завърши на 30.07.2011 год. от "АКТИВ" ООД гр.Бургас на стойност 181 140,65 лева.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ