Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.08.2011]

БЕШЕ ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ НА НОВИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ „ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ- ЕДНА ОБЩА ЦЕЛ”

Лора Величкова

На 27.07.2011 година от 11 часа в град Болярово се проведе заседание на екипа по проекта” Две различни практики – една обща цел” № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10.

Водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово.

В заседанието взеха участие: София Минева – ръководител на проекта; Мария Маринова – технически сътрудник; Шукри Уидур – координатор; Зухал Торк – технически секретар. Като представител на партньора от българска страна участва г-жа Нина Терзиева – секретар на община Болярово.

На заседанието присъства и наблюдаващ екип от експерти от МРРБ/Управляващ орган/ и Съвместния технически секретариат на ИПА България – Турция ТГС, който извърши мониторинг на проекта.

Целта на посещението бе да се обсъдят следните теми с проектния екип:времевия график и напредъка на дейностите; готовността на тръжните процедури;капацитета на бенефициента и ресурсите за изпълнение на проекта; хонорарите на екипа на проекта; проектния архив; идентифициране потенциалните рискове на началния етап от изпълнението на проекта;

Предвиждат се две задължителни визити - това е първата, за да се установи дали дейностите се движат по график и ще се достигнат ли целите, които са заложени.

Г-жа Минева – ръководител на проекта направи обзор по поставените теми. Информира присъстващите, че до този момент изпълнението на проекта се движи в график и не са възникнали проблеми. Очаква се постигане на крайните резултати, т.e. целите са постижими. Екипът има опит в работата си по проекти, а в общината да този момент е работено по един европейски проект. Корекции са направени само във финансовата част. След подписване на договора не са възникнали противоречия.

В хода на обсъждането на поставените теми експертите от наблюдаващия екип дадоха някои указания относно : извършването на тръжните процедури; да се направи паричен поток на плащанията във времето по дейности; при необходимост може да се направи предложение за промяна на дейностите във времето. Целта е да има възможност за парични плащания; процедурите за договаряне; използване на непредвидените разходи. Същите могат да бъдат използвани в хода на изпълнението на дейностите. Искането на средствата от управляващите да става преди започване на съответната дейност.

След приключване на обсъжданите проблеми с наблюдаващия екип от експерти, заседанието продължи с членовете на екипа по проекта. Изработи се план за дейностите по тримесечия и месеци и отново се анализираха мероприятията, които следва да се изпълняват за съответния период.

По детайлно се обсъди третата и четвъртата дейност от проекта „ Дни на приятелството в Болярово” и съответно в Кофчаз. Тези дейности следва да се проведат през второто тримесечие по графика. Тук се включват демонстрации за въвеждане на иновативни методи в обучението математика, биология, физическа култура и спорт и три workshopa по предварително уточнени теми. Занятията ще могат да се наблюдават от учители и ученици както от българска , така и от турска страна.

Предстои нова среща на екипа на 29 юли 2011 година в Република Турция- град Кофчаз.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ