Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.07.2011]

О Б Щ И Н А Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т Я М Б О Л С К А

З А П О В Е Д

№ РД-5-385/27.07.2011 год.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от Наредба 5 за РПУРОИ и Решение № 484 взето с Протокол № 47/27.06.2011 год. на Общински съвет Болярово

О Б Я В Я В А М:

Явен публичен търг за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот № 69208.501.684 с площ 24835 кв.м и застроена площ 4205 кв.м с 11 сгради, с начин на трайно ползване "Комплекс за здравеопазване" по кадастрална карта на с.Стефан Караджово, община Болярово, актуван с АОС № 3058 от 27.11.2008 г. при следните условия:

- да бъде използван само като заведение за социални услуги и социална дейност по предназначението на имота за балнеолечение;

- в две годишен срок от подписването на договора да се извърши ремонт и да започне лечебна дейност;

- при просрочване на срока да се развали договора като на общината да се върне имота без да се възстановява сумата по прехвърлянето на имота и изплати на общината неустойка 30% от стойността на имота;

- за общината да има предоставени през годината постоянно определени три стаи за балнеолечебна дейност.

с начална тръжна цена 1 600 556.00 лева / един милион, шестстотин хиляди, петстотин петдесет и шест лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.08.2011 год. от 14.00 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в стая № 16 на общината до 12.00 часа на 19.08.2011 год. следните документи:

1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.

2. Решение за регистрация на фирмата.

3. Удостоверение за актуално състояние фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.

4. Удостоверение от НАП на фирмата, че същата няма държавни или общински задължения.

5. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойност по сметка на общината

6. Квитанция за внесена такса за участие в търга – 5.00 лв. от касата на общината.

7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие.

Търгът ще се проведе на 19.08.2011 год. от 14.00 часа в сградата на общината. При липса на кандидати ще се проведат повторни търгове всеки петък до 16.09.2011 от 14,00 часа при същите условия.

За справки на тел.: 04741/69-06

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:__________________

/Христо Христов/

/ЙД

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ