Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.07.2011]

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 28.07. 2011 година от 9.30 часа Общинският съвет- Болярово проведе четиридесет и деветото си заседание.

На него бяха обсъдени и гласувани докладни записки, относно: приемане отчета за изпълнение бюджета на общината през първото шестмесечие на 2011 година; одобряване на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с № 000312 в местността “Ерена”, по КВС на землището на с.Ситово, с ЕКАТТЕ 66679, община Болярово; относно възлагане на обществен превоз на пътници, чрез конкурс по утвърдени автобусни линии от общинската и областна транспортни схеми, поради едностранно прекратяване превоза на пътници от страна на настоящите превозвачи; учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост с идентификатор № 05284.501.1497 по Кадастралната карта на гр.Болярово; предоставяне под наем на общински имоти в с.Малко Шарково и гр.Болярово, община Болярово; отдаване под аренда на земеделска земя, за срок от 30 години, в землище с.Странджа и с.Горска поляна; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2011 година; издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №28/321/00841 от 12.07.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на град Болярово, община Болярово”, сключен между Община Болярово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция; частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на район 589 при граници: път Е79,ПИ 589.31,ПИ 58933, ПИ 589,899, ПИ 589.4,част от ПИ 589.618 по кадастралната карта на гр.Болярово, ЕКАТТЕ 05284 на основание чл.134, ал.1 и допускане на изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 589.5, ПИ 589.6, ПИ 589.7 и отреждането им за промишлена, складова, търговска дейност и изкупуване на метали като се предвиди съответното застрояване; предложение на областен управител на основание чл.198 е ал.5 от закона за водите за разглеждане на въпроси от „Асоциация по В и К- Ямбол” на заседание на 02.08.2011 г. от 11.30 ч. и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Боляров по въпросите от дневния ред на общото събрание на асоциацията.

Бяха представени и дискутирани също- информация за състоянието на електропреносната и снабдителна система и инвестиционни намерения в община Болярово и анализ на инвеститорската среда 2005 – 2010 година(идейни проекти, инвеститори – инвестиционни намерения, бизнес развитие).

Отчети за работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2011 година и за работата на кмета на общината за първото шестмесечие на 2011 година също бяха гласувани, както и отчетите за работата на км.наместници на с.Златиница, с.Дъбово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ