Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.07.2011]

ПРЕД МЕДИИТЕ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НОВИЯТ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ „ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ- ЕДНА ОБЩА ЦЕЛ”

Лора Величкова

На 14 юли 2011 г. от 14 часа чрез презентация за медиите бе разяснен нов проект под наслов ”Две различни практики – една обща цел ” № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10 по програмата за Трансгранично сътрудничество (ИПП) 2009 – 2013 г. България – Турция.

Водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово.

Проектът бе презентиран от ръководителя – госпожа София Минева(председател на Общинско училищно настоятелство на училища и ЦДГ). Присъстваха представители на областния вестник „Делник”( град Ямбол), Кабелна телевизия „Странджа”(град Елхово) и местния вестник „Крайгранична искра”(град Болярово). Други присъстващи бяха ученици и учители от СОУ „Д- р Петър Берон”, служители на общинската администрация.

Финансирането на проекта е 86 571 лв., а времетраенето е 30 юни 2011- 29 юни 2012 г. Главната му цел е подобряване на трансграничните връзки, образователното развитие и социалното сближаване между училищата в Болярово и Кофчаз като предпоставка за тяхното устойчиво развитие. А подцелите са : създадаване на модел за по-ефективно обучение и мрежа за споделяне на иновативни образователни практики; утвърждаване и развитие на взаимоотношенията и връзките между училищата-партньори; осигуряване на възможности за образование без граници.

Дейностите по трансграничния проект „ Две различни практики- една обща цел”, които бяха подробно разяснени от госпожа Минева в презентацията, са девет на брой. Като първа дейност беше посочена сформиране на екип, а той е в състав : София Минева – ръководител, Мария Маринова – технически сътрудник, Галина Димитрова – счетоводител, Шукри Уидур – координатор и Зухал Торк – технически секретар. По втората дейност- избор на изпълнители на проектните дейности, съгласно изискванията на PRAG и спазване на следните критерии : най-добра цена, гаранции за качество и време на изпълнение, дейностите и обособените позиции са организиране и провеждане Дни на приятелството в двете общини и двудневна кръгла маса”Актуални проблеми на образованието в малкия град и възможности за трансгранично сътрудничество между Болярово и Кофчаз”.

Третата посочена в презентацията дейност е “ Дни на приятелството в Болярово” и включва: демонстрация на тема “Въвеждане на иновативни подходи за изучаване на биологията и математиката”; Workshop на тема “Моят роден край” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Компютърът като средство за изразяване на идеи” /І-ІV клас/; демонстрация на тема “Спорт за всички”. Четвъртата дейност съответно е „Дни на приятелството в Кофчаз” и включва: Демонстрация на тема “Въвеждане на иновативни подходи за изучаване на биологията и математиката”; Workshop на тема “Моят роден край” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Компютърът като средство за изразяване на идеи” /І-ІV клас/; демонстрация на тема “Спорт за всички”.

Като пета дейност по проекта е посочена: кръгла маса на тема: “Актуални проблеми на образованието в малкия град и възможности за трансгранично сътрудничество между Болярово и Кофчаз”, а проблемите за дискусия са: Структура и приоритети на образователната система в България и Турция; партньорството – училище, институции, родителска общност; форми на външно финансиране на училищните дейности – проекти, спонсорство, благотворителност; ученическото самоуправление като израз на демократичност и висока гражданска позиция; „ТГС като предпоставка за разрешаване на общи проблеми”. А в следващата дейност (под номер 6) e Workshop за изработване на съвместна програма за извънкласна дейност в двете училища, като при нея : ще се обобщят дискутираните въпроси от кръглата маса; ще се проучат предпочитанията на учениците и техните потребности от извънкласни форми; ще се обсъдят възможностите за финансиране на извънкласни дейности; необходимост от квалифакация на учителите; ще се изработи обща програма.

Седмата дейност по проекта „Две различни практики- една обща цел” се състои в размяна на опознавателни визити: размяна на гостувания на групи в двете общини;

посещение на патронния празник в Болярово на тема “Пеем, танцуваме и рисуваме заедно” – първи ден; посещения на забележителности в община Болярово – втори ден изграждане на училищна алея на приятелството – трети ден; огледални дейности и в община Кофчаз. А осмата дейност включва: визуализация и публичност- встъпителни и заключителни пресконференции в Болярово и в Кофчаз, състоящи се от: публикации в местни и регионални медии; изработване на видеофилм , отразяващ дейностите по проекта;създаване на уебстраници за връзки между двете училища; изработване на двуезична информационна брошура, съдържаща информация за проекта и профилите на двете училища.

И заключителната девета дейност се състои в управление и мониторинг, включващи : съвместен екип; периодични отчети; периодични оценки на ръководителя и координатора; периодични срещи на екипа; периодични проверки на ръководителя; независим одит.

Подробната и интересна презентация пред медиите и гостите госпожа София Минева завърши с очакваните резултати от проекта, а те са следните: осъществени трансгранични контакти; подобряване на обучителния процес; социално сближаване ; повишен капацитет на учители и ученици; взаимни посещения – 2; демонстрационни занятия - по 3; програма за съвместна извънкласна дейност; Workshop – по 3; двуезична брошура;филм; уебсайт – 2; алея на приятелството – 2; кръгла маса.

След приключването на презентацията ръководителят на проекта София Минева отговори на въпроси на журналисти от различните медии.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ