Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.07.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 83 /07.07.2011 г.

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед №РД-5-356 от 07.07.2011 г. на Кмета на община Болярово е одобрен ПУП-ПРЗ на кв.9, за УПИ VІ-273 по плана на с.Попово

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация в 14 дневен срок.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ