Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.07.2011]

№ АБ-11- 82 /07.07.2011 Г. О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-355/ 07.07.2011г на Кмета на община Болярово е одобрен ПУП-ПРЗ на кв.47 за ПИ ХІІІ-71 по плана на с.Воден.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ