Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.07.2011]

Р Е Ш Е Н И Я

Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМООТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО ОТ 27.06.2011 ГОДИНА

По точка 8. от дневния ред.

Предложение на Христо Христов - кмет на община Болярово, относно одобряване на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти 69208.501.77, ПИ 69208.501.78, ПИ 69208.501.79 и ПИ 69208.501.80 по кадастралната карта на с.Стефан Караджово, ОбС взе Решение № 487 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:

1.На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ одобрява проекта за ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ 69208.501.77, ПИ 69208.501.78, ПИ 69208.501.79 и ПИ 69208.501.80 по кадастралната карта на с.Стефан Караджово с представените към него схеми, съгласно приложение № 1.

2.На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА задължава кмета на Община Болярово да организира изпълнението на решението на Общинския съвет.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ