Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.06.2011]

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 27.06.2011 година от 9.30 часа Общинският съвет Болярово проведе четиридесет и седмото си заседание. На него бяха разгледани, обсъдени и гласувани докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; относно предложение за разглеждане, от общинските съветници на ОбС Болярово на предоставен от Областен управител на област Ямбол протокол от 02.06.2011 година, от проведено заседание на Общото събрание на “Асоциацията по В и К Ямбол” за взетите решения разгледани на заседанието, с които е дадена, преди това с решение на ОбС Болярово, позиция и мандат на кмета на общината по поставените въпроси от дневния ред; предложение на Областен управител, на основание чл.198 е, ал.5 от Закона за водите, за разглеждане на въпроси от “Асоциацията по В и К Ямбол” на заседание на 28.06.2011 г. от 14,30 часа и съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на Община Болярово по въпросите от дневния ред на Общото събрание на асоциацията; продажба на недвижим поземлен имот № 69208.501.684 с площ 24835 кв.м и застроена площ 4205 кв.м с 11 сгради, с начин на трайно ползване “Комплекс за здравеопазване” по кадастралната карта на с.Стефан Караджово, община Болярово, частна общинска собственост по акт № 3058 от 27.11.2008 година; ползване на дървесина от чер бор – общинска собственост в землището на с.Ружица, Горска поляна и Воден за 2011 година; безвъзмездно предоставяне на имоти общинска собственост, на ПК “Напредък” Болярово, на основание § 26 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите; одобряване на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти 69208.501.77, ПИ 69208.501.78, ПИ 69208.501.79 и ПИ 69208.501.80 по кадастралната карта на с.Стефан Караджово; предложение за изменение на условия и удължаване на срокове поставени при продажбата на общински недвижим имот в с.Малко Шарково, община Болярово; осигуряване на съфинансиране на проект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ”Д-р Петър Берон”, гр.Болярово , чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Отчетите за работата си представиха на кметските наместници на с.Крайново, с.Странджа, с.Ситово и Иглика.

Заседанието завърши с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ