Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.06.2011]

№ АБ-11- 59 /07.06.2011 Г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен ПУП-ПРЗ на кв.9, за УПИ VІ-273 по плана на с.Попово

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ