Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.06.2011]

№ АБ-11-58 /07.06.2011 Г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 83051.501.253 по КК на с.Шарково, община Болярово, представляващ УПИ ІV-221 кв 29 по ПУП на селото. Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ