Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.06.2011]

№ АБ-11- 60 /07.06.2011 Г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен ПУП-ПРЗ на кв.47 за ПИ ХІІІ-71 по плана на с.Воден.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ