Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.06.2011]

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД БОЛЯРОВО, ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Оперативна програма « Околна среда»

КОХЕЗИОНЕН ФОНД 2007-2013

www.ope.moew.government.bg

„”

ДБФП №58-131-С101 схема BG161PO005/08/1.30/01/01

по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013

На 31 май 2011 година от 13.30 в залата на община Болярово се проведе обществено обсъждане по проекта „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Създаване условия за подобряване на базовата инфраструктура на град Боляровор община Болярово”. ДБФП № 58-131-С101 схема BG161PO005/08/1.30/01/01 по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013.

На общественото обсъждане присъстваха участници по създаването на проекта, секретарят и заместник- кметът на община Болярово, представители на дирекции и различни инстанции и представители на обществеността в града. На всички присъстващи бяха раздадени папки с брошури и информация за проекта.

Секретарят на община Болярово Нина Терзиева откри обсъждането, като представи гостите- господин Кафеджиев( представител от Регионалната инспекция по опазване на околната среда), заместник- кмета на община Болярово Жельо Желев, инж. Юри Петров( главен проектант и изпълнител на проекта), Росица Петрова (ръководител на проекта от страна на фирмата изпълнител),Желязко Андонов( КЕЦ- Елхово), главния архитект на община Болярово Стоян Жечев, представител на ВИК- Драган Драганов и др. Госпожа Терзиева сподели радостта си от реализирането на този проект, въпреки трудностите и даде думата на еколога на община Болярово Пенка Атанасова- ръководител на екипа от страна на общината да представи проекта пред присъстващите.

Чрез презентация госпожа Атанасова представи основните цели, дейности и очаквани резултати по проекта. Проектът, стана ясно от презентацията , цели да се изработи пълен и качествен инвестиционен проект за доизграждане на канализационната мрежа на град Болярово, изграждане на общ довеждащ колектор и пречиствателна станция на отпадни води. Източниците на финансиране са ОП „Околна среда 2007- 2013 г.” Кохезионален фонд ( до 80% от допустимите разходи) сума- 98 800 лв. Национално съфинансиране( до 20 % от допустимите разходи) сума 24 700 и обща стойност 123 500.

Срокът за изпълнение на проекта е 12.01. 2009 – 12. 06. 2011 г. Пенка Атанасова разясни подробно всички дейности по проекта, цели и принос и завърши с получените резултати.

Към подробните обяснения се присъедини и ръководителя на проектантската група на изпълнителите „АКВА ТОП-П и П консулт” Юри Петров, който внесе яснота какво е направено дотук и какво предстои. Архитект Жечев сподели,че в досегашната си работа рядко е виждал толкова добре направен проект и очаква наистина една положителна промяна за всички след осъществяването му. А по отношение на техническите документи подробности разясни Росица Петрова- ръководител на екипа от страна на фирмата изпълнител. Тя сподели,че е доволна от съвместната работа, благодари за подкрепата на общината и заяви открито,че въпреки високите изисквания и трудности, вече спокойно можем да кандидатстваме с този проект.

Мнението и своето одобрение дадоха и заместник- кметът на общината Жельо Желев, както и представители на различни инстанции и хора от обществеността на града.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ