Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.05.2011]

№ .АБ-11-53/31.05.2011 Г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.128, ал.3от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен ПУП-ПЗ за УПИ-ІV-67, кв.14 по ПУП на с.Малко Шарково, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УТТО и Е”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ