Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.05.2011]

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ-ЯМБОЛ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, във връзка с чл. 7а от Устройствения

правилник на областните администрации /изм. ДВ. бр. 35 от 3 май 2011 г./ със

Заповед № РДО1/0054 от 03.05.2011 г. на Областен управител на област Ямбол

се сформира Комисия за работа с предложенията и сигналите на

граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на

териториалните звена на министерствата и на другите

административни структури, които осъществяват

административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи услуги на територията на област Ямбол, председателствана от Димитър Иванов -- Заместник областен управител на област Ямбол.

Дейността на Комисията ще се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава осма от АПК като:

1.Приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;

2.Преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;

3.Предлага на Областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;

4.Информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;

5.Следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на Областния управител на област Ямбол.

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на органите, които осъществяват публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Предложения и Сигнали се приемат в сградата на Областна

администрация - Ямбол, ул. Жорж Папазов № 18 и на е-таil:

region@government.bg '

~~~~*

ДИМИТЪР ИВАНОВ -\*о\ /•/

Документ към: хх-03 / 0110 от 02.5.2011 г. 09:28:54

Председател на Комисията за работа с предложенията и граждани, организации и омбудсмана и -Заместник - областен област Ямбол

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ