Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.05.2011]

ПРЕДСТОИ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

Общинският съвет Болярово ще проведе четиридесет и шестото си заседание на 31.05.2011 година от 09,30 часа.

На него ще бъдат разгледани и гласувани докладни записки относно: състоянието на селскостопанския отрасъл в общината, подпомагане, проблеми и мерки за тяхното решаване;

допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; приемане на Общинска програма за работа с деца в риск и превенция на агресията и насилието; предложение за отмяна на решение № 444 взето на четиридесет и четвъртото заседание на ОбС Болярово с протокол по т.8 от 25.03.2011 година; предложение на Областен управител, на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите, за разглеждане на въпроси от “Асоциация по В и К – Ямбол”, на бъдещо заседание, на което за датата и часа ще бъдат определени и съгласувани позиция и мандат по поставените въпроси от дневния ред на Общото събрание от Общински съвет на Община Болярово.

На заседанието ще бъдат обсъдени и приети и следните отчети: за работата на общинската администрация по Закона за здравеопазването; за организацията на работата на общинската администрация по Закона за етажната собственост и подзаконовите нормативни актове; за работата на кметските наместници на с.Камен връх, с.Денница, с.Оман.

Общинските съветници ще обсъдят и гласуват също информация за състоянието и нуждите на Водоснабдителната и канализационната система в община Болярово, и инвестиционни намерения.

Заседанието ще завърши с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ