Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.05.2011]

ВЪЗРАЖЕНИЕ

До

Министерство на финансите

Копие: НСОРБ

Копие: Редакцията на в-к „Труд”

Копие: Областен управител на област Ямбол

Във връзка с публикувания доклад за състоянието на администрацията, подготвен от екипа на вицепремиера С. Дянков, община Болярово изразява следното становище:

В доклада са посочени данни, които са взети от НСИ. В отчетите, изготвяни от общината за НСИ се отразяват данни за всички работещи в общината – общинска администрация, социални дейности и други местни дейности предоставящи услуги на населението. Това най-вероятно е довело до разминаване между данните на двете институции.

Утвърдената за 2011 г. от Общински съвет - Болярово численост на персонала е 53 бр. служители за делегираната държавна дейност “Общинска администрация”, от които:

- кмет на населени места – 8 бр.

- кметски наместници – 12 бр.

- държавни служители – 9 бр.

- други по трудово правоотношение – 24 бр.

От тях две длъжности са незаети – вътрешен одитор и началник отдел “ЕИЕП”.

Само за тези 53 броя служители средствата за трудови възнаграждения и осигуровки са за сметка на републиканския бюджет чрез общата допълваща субсидия.

В състава на общината влизат общо 20 населени места. Наистина има села, в които живеят и по-малко от 100 жители, но съгласно нормативните изисквания и те трябва да имат кметски наместници. Едновременно с основните функции, произтичащи от ЗМСМА и други нормативни актове, кметовете и кметските наместници по населените места понякога изпълняват и други неприсъщи, но необходими за населението задължения.

С настоящето писмо изразяваме несъгласието си относно така публикуваните данни, които не отговарят на действителното състояние на администрацията в община Болярово.

Кмет на община Болярово:………………..

/Хр.Христов/

25.05.2011 г.

гр. Болярово

МЯ/ЖМ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ