Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.05.2011]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛОВНО- РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ „СТРАНДЖА“

Лора Величкова

На 13 май 2011 година от 10 часа се проведе общото събрание на ЛРС „Странджа”, на което се отчете дейността на дружеството за изминалата 2010 година и се взеха някои решения по текущи и предстоящи дейности.

Гости на събранието бяха: кметът на общината Христо Христов, г-н Станимир Сотиров( директор на Държавно горско стопанство), Георги Шехпазов ( началник група охранителна полиция към РУП- Елхово) и главен инспектор М. Милев( ГПУ- Болярово).

За председател на събранието беше избран Ончо Ончев, а за протоколист Филка Кръстева.

Председателят на ЛРС „Странджа” Димитър Драгоманов представи отчета за дейността на УС през 2010 година. От него стана ясно,че е необходимо е да се приеме нов закон, ,който да отрази принципите на Европейското законодателство.

По отношение на ловностопанската дейност в отчетния доклад се казва,че общата площ, която стопанисва ЛРС „Странджа”- гр.Болярово, е 50911 хектара В ловните райони предоставените за стопанисване от ДГС се извършват следните основни мероприятия по стопанисване на обитаващите видове дивеч: установяване на запаса на едър и дребен дивеч и планиране на ползването; грижа за дивеча през зимата и размножителния период; разселване на дивеч в природата; регулиране числеността на хищниците и скитащите кучета; изготвяне на графици за ползване и организиране на ловните излети

Изхождайки от това, че пролетната таксация е основно ловно стопанско мероприятие , чрез което се определя правилното ползване на дивеча по изготвен график, с подробни указания за начина на преброяване на дивеча, дадени от ръководството на сдружението, съвместно с представители на ДГС – Елхово на 12 март 2011 год. се проведе пролетната таксация.

След обобщаване на данните се отчита следното: при допустим запас по ЛУП на благороден елен 30 броя е отчетен действителен запас 49 броя.

При дивата свиня запасът на периода се запазва.Допустимия запас по ЛУП е 150 броя, а е отчетен действителен брой- 313. броя. При план 148 бр. отчетен отстрел 114 броя - това е почти 76% от планирания отстрел.

И през отчетния период запасите от заека остават незадоволителни, независимо че през пролетната таксация отчитаме леко повишаване на

коефицента на прираст . Допустимият запас по ЛУП е 4400 броя, e отчетен действителен запас едва 900 броя.

Голяма част от ловните полета на нашето сдружение са благоприятни за обитаване на яребицата. След успешното стартиране на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси”, чрез разселване , забелязваме стабилизиране на запаса.През отчетния период бяха разселени 170 бр.яребици. Броят на разселените кеклици е 180. Все още на много места при лов на пъдпъдъци се отстрелват яребици..

Колхидският фазан е друг многогодишен обитател на нашите полета. През периода са разселени 150 бр. на много места по дружините,но резултатите не са от най-добрите. Фазанът запазва чистотата и запасите най-добре по поречието на р.Тунджа. Независимо че нашите райони не са най-подходящи за фазана, ще продължим да разселваме в по-малки количества.

Възможните действия на ЛРС „ Странджа” за в бъдеще са: поддържане и правилно използване на биотехничните съоръжения; редовно зареждане на хранилките с различни видове фураж; търсене на съдействие и отговорностт при третиране на земеделските земи със забранени отровни препарати ; целогодишна борба с косматия и пернат хищник; доброто взаимодействие между дружинките в сдружението, ДГС, полиция и Гранична полиция да се сведат до минимум бракониерските прояви.

Относно пролетния дивеч в отчетния доклад се обръща внимание на някои негативни прояви като: честото ловуване без разрешително; стреляне по неразешен за отстрел дивеч; надвишаване на отстрелната норма и масово използване на машинки със звукозапис при лов на пъдпъдък, гъска и патица, което е забранено от ЗЛОД.

Хищните видове дивеч заемат съществен дял от фауната в нашия район. През отчетния период при пролетен запас на чакал 220 броя са отстреляни 140, лисица- пролетен запас 130р отстреляни- 67. От скитащите кучета са отстреляни 19, при пролетен запас 33.

Относно създаването и поддържането на хранително- защитна база, основното отбелязано в отчета е необходимостта от целогодишното подхранване в труднодостъпни за домашни животни места. Подхранване до солищата,калищата- там, където преминават най-често дивите животни

По отношение на законността при лова и борба с бракониерството: през отчетния период охраната на ловните райони се извършваше от подвижната охрана към РУГ –Сливен, горските стражари към ДГС-Елхово и обществените сътрудници към дружинките.За намаляване на бракониерските прояви през 2011 год. се предвижда провеждането на курсове и беседи на тази тема. Подчертава се твърдото ни убеждение,че не е по силите на която и да било институция сама да се справи с проблема - бракониерство.Необходимо е да се създаде система за охрана на дивеча и рибата на национално ниво.

През отчетния период в сдружението няма наранявания с ловно оръжие.

Относно любителския риболов- Общинският съвет и със заповед на кмета на общината предоставени за любителски риболов са язовирите в с.Воден,М.Шарково,Г.Крушево и Попово. С това до известна степен са решени проблемите на членовете- рибари.

Съюзно- организационна дейност: основният фактор, който определя организационното състояние на дадена структура е човешкия фактор, т.е. членския състав. В сдружението членуват 13 ловно-рибарски дружини с 440 бр. членове, разпределени по категории.

След отчета на председателя на ЛРС „Странджа” бяха представени, обсъдени и приети и отчетът на Контролно- ревизионната комисия, представен от председателят й Дойчо Янев, както и финансовият план на сдружението за средствата по чл. 65 буква А и Б и бюджетът за 2011 г.

Много разисквания имаше по различни въпроси. Гостите и членовете на сдружението, към които бяха зададени, отговориха изчерпателно.

В края на събранието кметът но общината и член на ЛРС „Странджа” предложи да бъде внесена една декларация от делегатите на Общото събрание на ЛРС „Странджа” от 13 май 2011 г. Декларацията изразява протеста от все още съществуващата забрана за лов в нашата и още няколко общини поради близостта ни с огнищата на шап. Няколко мотива са изложени в тази декларация против забраната, като основните са, че се намираме на 70 км от огнището на шап, изградено е допълнително телено заграждение по държавната граница с дължина 23 км и т.н.

В декларацията до изпълнителния директор на БАБХ Г-Н Петков, с копие до Министъра на земеделието и храните, делегатите твърдо заявяват, че при липса на отмяна на забраната те са готови да предприемат ефективни действия.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ