Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.05.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО ФИНАЛИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ СЪС СТОЙНОСТ 123 500 ЛВ.

Проект « Създаване на условия за подобряване на базисната инсфраструктура на град Болярово, община Болярово» се реализира по процедура с референтен № BG 161PO005/08/1.30/01/01, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Оперативна програма « Околна среда 2007-2013 » приоритетна ос 1- «Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в населени места над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали »

С договор № 84/22.10.2009 г. за изпълнител на обществената поръчка с предмет : Управление, консултиране, изпълнение и координиране на дейностите по проект “ Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура на гр.Болярово, община Болярово+ бе избран” ДЗЗД “ Аква топ П и П Консулт “ гр.София.

Проектът за техническа помощ направи възможно изработването на предпроектни проучвания, подробен устройствен план за ГПСОВ, парцеларни планове и дейности по промяна предназначението на земята, пълен инвестиционен проект, финансово-икономически анализ .

Като резултат от този проект Община Болярово разполага с подготвени:

1. Предпроектно проучване за проектиране ГПСОВ;

2. Подробен устройствен план за ГПСОВ;

3. Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, обслужваща пречиствателната станция ;

4. Работни проекти за пречиствателна станция;

5. Финансово-икономически анализ;

Предстои извършване на одит, обществено обсъждане на проекта и окончателно отчитане на проекта пред МОСВ.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ