Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.05.2011]

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ЗА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 29 април 2011г. на четиридесет и петото заседание на Общински съвет- Болярово бе приета докладна, внесена от секретаря на общината Нина Терзиева относно Информация за резултатите от преброяването на населението през 2011 година в община Болярово.

От нея става ясно,че през периода 01 февруари 2011 година – 28 февруари 2011 година се извърши преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

На територията на община Болярово организацията на подготовката и същинското преброяване се осъществи от общинската преброителна комисия. Тя беше назначена със Заповед на Председателя на Националния статистически институт и се състоеше от:

Ангел Тодоров Ангелов – Председател до 13.01.2011г.

Нина Кръстева Терзиева –Председател – от 13.01.2011г.

Стела Георгиева Ненова-Вангелова-представител на ТСБ-Ямбол- Секретар и членове:

1.Димитринка Иванова Георгиева

2.Ангел Димитров Апостолов

3.Елена Петрова Анева

За периода 29 октомври 2010г. – 22 март 2011г. комисията проведе четири заседания, на които обсъди организирането и провеждането на следните дейности : райониране на населените места и актуализация на адресите, подбор на преброители, контрольори и резервни преброители, организиране на обучението на ангажираните с преброяването лица, разпределяне на материалите за преброяване, организация на приемането на преброителните документи.

Община Болярово приключи най-рано в област Ямбол с преброяването на населението и жилищния фонд – на 24 февруари.

В преброяването на територията на община Болярово се включиха 29 преброители, 6 контрольори и 1 резервен преброител. Имаше определени и трима придружители. Няма направени откази от жители за участие в преброяването.

Съгласно обявените първоначални данни от териториалното статистическо бюро-Ямбол населението в община Болярово към 01.02.2011г. е 4117 души /съгласно таблица 1/.

Таблица 1

Население към 01.02.2011г. по населени места и прираст спрямо 2001г.

Населени места Население към 2001г. Население към 01.02.2011г. Прираст

Общо Мъже Жени 0-17г. 18-64г. 65 + абс. Относ

Община Болярово 5638 4117 1982 2135 568 2166 1383 -1521 -27.0

гр.Болярово 1515 1217 592 625 180 796 241 -298 -19.7

с.Воден 420 345 175 170 56 160 129 -75 -17.9

с. В.Извор 52 41 18 23 4 18 19 -11 -21.2

с.Г.Крушево 461 271 126 145 9 88 174 -190 -41.2

с.Г.Поляна 144 73 38 53 3 31 39 -71 -49.3

с.Денница 108 79 43 36 8 39 32 -29 -26.9

с.Дъбово 111 72 37 35 2 30 40 -39 -35.1

с.Златиница 79 41 19 22 8 24 9 -38 -48.1

с.Иглика 21 18 8 10 4 11 3 -3 -14.3

с.К.Връх 62 28 17 11 0 12 16 -34 -54.8

с.Крайново 60 45 24 21 5 21 19 -15 -25.0

с.М.Шарково 235 204 62 142 24 129 51 -31 -13.2

с.Мамарчево 535 368 177 191 45 196 127 -167 -31.2

с.Оман 123 78 37 41 3 25 50 -45 -36.6

с.Попово 422 317 151 166 79 150 88 -105 -24.9

с.Ружица 184 110 51 59 12 37 61 -74 -40.2

с.Ситово 66 71 38 33 11 35 25 5 7.6

с.Ст.Караджово 699 503 247 256 79 260 164 -196 -28.0

с.Странджа 70 41 20 21 0 15 26 -29 -41.4

с.Шарково 271 195 102 93 36 89 70 -76 -28.0

В сравнение с 2001 година община Болярово е намаляла с 27 % или с 1521 души. Това е най-високият показател за областта. Във всички населени места на общината има висок процент на намаляване на населението, с изключение на село Ситово, което е нараснало с 7.6 % - от 66 на 71 жители. Най-силно намаляване на населението има в с.Камен Връх – 54 %, с.Горска Поляна – 49 %, с.Златиница – 48 %, с.Странджа-41.4 %, с.Ружица – 40,2 %.

Град Болярово – по данните от преброяването - е с население 1217 души. За десет години той е намалял с 298 души или 19.7 %. По постоянен адрес към момента в град Болярово се водят 1252 души, а по настоящ адрес – 1301. Към това следва да се добавят и около 220 души, които работят на територията на общината, но не живеят или не са преброени тук.

Жителите в града са 29,6 % от цялото население на общината, а 70, 4 % е селското население.

Сред десетте най-малки села на областта са село Иглика, с.Камен Връх, с.Странджа, с.Златиница и с.Вълчи Извор.

Над 33 % от жителите на община Болярово са на възраст над 65 години, близо 14 % е младото население на възраст до 17 години и 53 % са хората в трудоспособна възраст.

Съотношението жени - мъже е 52% - 48 %, жените са 2135, а мъжете-1982.

По постоянен адрес на територията на община Болярово са регистрирани 3972 , а по настоящ адрес – 4543.

В гореизложените данни не е включена информация за броя на хората, които работят на територията на община Болярово, но не живеят или не са били преброени тук.

В различни институции и частни предприятия са заети около 220 души. Те се разпределят по следния начин :

- В сферата на образованието – 23

- В здравеопазването – 15

- В обществена сигурност – 70

- В общинска администрация – 10

- В промишлени дейности – 50

- В социални дейности – 7

- В земеделието - 45

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ