Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.05.2011]

„ ДА ОПАЗИМ НАШИТЕ ДЕЦА ЗАЕДНО!”

Бинка Величкова

Именно под този призивен наслов протече заключителното мероприятие по проекта „Децата – наша обич и тревога”. Проектната идея е разработена по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден фонд към института „Отворено общество”- град София.

Проведената на 29 април 2011 г. конференция с научен ръководител доц. д-р Стефка Динчийска от Тракийския университет- град Стара Загора събра учителите и възпитателите от училищата и детските градини на територията на общината. Обединяваше ги общата тревога за преодоляване на агресията сред подрастващите, за внасяне на повече хармония и топлота в тяхното детство.

Откривайки формула, ръководителят на проекта София Минева, председател на Общинското училищно настоятелство, подчерта безусловната роля на просветните институции и семейството в изграждането на децата като достойни личности и хора на бъдещето.

Чрез обширна, задълбочена и изключително интересна презентация доц. Динчийска направи преглед на стореното по този проект, акцентувайки след това върху най-новите научни концепции по темата за девиантното поведение в ранна възраст.

Разгледаните въпроси в контекста на работата ни като учители несъмнено ще бъдат полезни на всеки от нас, избрал учителското поприще като своя професионална съдба. Типовете родителско поведение (свръхпокровителствени, свръхчувствителни, свръхзагрижени, диктатори, незаинтересовани или сътрудници)- сред тези модели всеки родител лесно би разпознал себе си. Проследени бяха и съответните родителски реакции при сигнал: объркване, отчаяние, бунт, протежиране, отхвърляне, занемаряване, реалистично отношение.

Изясняване причините за проблемното поведение и агресивността , г-жа Динчийска разгледа някои отрицателни модели, сред които т. нар. социален метеоризъм ( равнодушие към проблемите на другите) и социална халитоза ( грубият език като код на общуване). Освен тези причини остават да действат и до болка познатите : усложнена семейна среда, дисхармония в семейните отношения, изкривена комуникация, социална неграмотност (т. е. родителят не се интересува от социалното поведение на децата си

), дефицит на стимули за успех, възрастовите изменения у учениците, занижен интерес към знанието, неумение за разумно управление на свободното време и т.н.

Въпросът за своевременната диагностика на деструктивното поведение заслужено бе намерил тук своето място. Правилното разграничаване на жертвата от агресора е нещо много важно в случая! Съществуват и други социално- педагогически рискове при неправилно отношение – проблем твърде уместен, който също намери отлично професионално изясняване в презентацията на гостенката ни. Изтъкнати бяха и базисните условия за успешните педагогически практики: детето – в центъра на педагогическото взаимодействие; позитивна образователна среда , ориентирана към детето; семейството – равнопоставен партньор и сътрудник; непрекъснато обучение и подкрепа на педагозите, за да бъде ефективна работата им в тази насока. Припомняйки на учителите в залата общите педагогически подходи (личностно- хуманен, индивидуален, дейностен, ситуационен, холистичен, комплексен, синергетичен и др.), лекторката постави акцента върху спецификата на работата с деца в риск. Комуникативната енергия и социалната интелигентност в тези случаи са най-важните фактори за постигане на оптимален резултат.

Доц. Динчийнска коментира и резултатите от направените с децата тематични анкети в процеса на работата по проекта.

Презентацията на екипа от ЦДГ „Здравец” – град Болярово засегна практически въпроси за преодоляване на агресията в това детско заведение. В отделните раздели бяха засегнати възлови проблеми като: същност на агресията, фактори за проява на агресия сред най-малките, педагогически стратегии, връзката родител- дете и др. А направените изводи визират добри постижения на базата на вярно намерен подход от страна на педагозите и ръководството.

Оригинални виждания за намаляване на агресията в училище поднесоха на аудиторията преподавателките от ОУ „ Стефан Караджа“ Дора Карагьозова и Донка Митева. В своята презентация, теоретично опирайки се на книга от Едуард де Боно, чрез интересния способ на шестте шапки те са достигнали до интересни изводи за уменията на децата да изпращат към своите връстници чудесни хуманни послания.

В доклада си, озаглавен „ За да няма бурени в човешката нива“, като педагог аз наблегнах на тезата, че превенцията е по- важна от това да се втурнем да отсраняваме с известно закъснение пропуските във възпитанието на нашите ученици.

С интересно изказване се включи и директорът на училището в село Стефан Караджово Димитър Дичев. Засягайки въпроса за езиковата агресия (връзката между езика и чувствата, езика и действията), той изтъкна, че агресията е всъщност липса на хармония. И апелира към функционирането на повече извънкласни дейности в училищата- чрез групи за свободноизбираема подготовка например.

Накрая госпожа Минева представи пред учениците общинска програма за работа с деца в риск и намаляване на агресията. Тя ще бъде предложена за обсъждане и гласуване на заседание на Общинския съвет- Болярово. Грамоти за приноса им към реализиране на проекта и добро сътрудничество бяха връчени на: общинския кмет Христо Христов, доц. Стефка Динчийска, директора на ОУ „ Стефан Караджа“ Димитър Дичев, директора на СОУ „Д- р Петър Берон“ Васил Гаджуров, Мария Маринова, Милена Манолова.

Секретарят на общината Нина Терзиева, гост на конференцията, не скри своето задоволство от чутото и наученото. Защото родителите също се учат цял живот.

А аз едва ли ще забравя думите в есето на една ученичка, прочетено от преподавателката Дора Карагьозова- те винагище бъдат за мене верен ориентир какво не бива да подминавам като маловажно в своето учителско всекидневие при работата ми с моите възпитаници. За да ги опазя от сенките на злото, разочарованието и безверието!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ