Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.05.2011]

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 29 април 2011 г. от 9.30 часа Общински съвет- Болярово проведе своето четиридесет и пето заседание.

На него бяха дискутирани и гласувани докладни записки относно: приемане на годишен План за развитие на социалните услуги в община Болярово; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2011 година; състава на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; определяне на Димитровден – двадесет и шести октомври за официален празник на град Болярово; информация за резултатите от преброяването на населението през 2011 година в община Болярово; предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот публична общинска собственост намиращ се в с.Мамарчево, община Болярово, област Ямбол и представляващ: масивна двуетажна сграда, читалище, със застроена площ 380.00 кв.м /триста и осемдесет/, построена върху общинско дворно място в кв.16 /шестнадесет/ по плана на селото при граници на дворното място на изток – улица, на запад – улица, на север – площад и на юг – парцел І-226 и ІІ-221 на Народно читалище “Светлина – 1928 с.Мамарчево” със седалище с.Мамарчево, община Болярово, област Ямбол; преминаване на общински имоти с № 69208.42.20, № 69208.42.21, № 69208.42.23, № 69208.43.41, № 69208.43.42, № 69208.43.43, № 69208.43.44, № 69208.43.45, № 69208.43.47 по КК на с. Ст. Караджово от публична в частна общинска собственост и продажбата им, заедно с поземлен имот № 05284.190.59 по КК на гр.Болярово; отдаване под аренда на земеделска земя за срок от 30 години в землище с.Воден; приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2011 – 2014 година; приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Болярово за периода 2011-2015 година; предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/ - общинска собственост на територията на община Болярово.

На заседанието бяха представени и приети и отчетите за работата на кметските наместници на селата Ружица, Вълчи извор и Горска поляна, както и този за дейността на читалищата през 2010 година.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ