Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.04.2011]

№ АБ-11-39/27.04.2011 Г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.128, ал.1от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е със Заповед № РД-5-244/27.04.2011г., е разрешено изработването ПУП-ПП за имот 628 п.път , 293 п. път, 294 пасище, 362 храсти по КВС на с.Мамарчево

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УТТО и Е”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ