Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.04.2011]

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА PЕГИОНАЛНА AСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ ”ТРАКИЯ”

Лора Величкова

На 15 април 2011 година от 11 часа в хотелски комплекс „Сити” в град Стара Загора се проведе годишното общо събрание на РАО „Тракия”. Представител на община Болярово там беше кметът на общината Христо Христов.

След откриването на събранието, първа думата взе председателят на Управителния съвет Катя Дойчева, която представи годишния отчет на РАО „Тракия” за 2010 г. Като основни приоритети там са посочени: програма „Институционална устойчивост”; трансграничното сътрудничество, партньорства и други инициативи. След анализиране и обсъждане, отчетът бе приет от присъстващите.

Като цяло, според госпожа Дойчева , общините са ощетени. На това мнение са и кметовете на общините- членски на асоциацията. Те, като асоциация на местното управление, отбелязват напредък в абсолютно всички общини-членки.Но и са били поставени в изключително неравностойно положение спрямо останалите кандидати за проектно финансиране- както общини, така и фирми и дори други представители на НПО сектора и към момента. Ако спазват уставните си задължения и са насочени предимно към удовлетворяване на нуждите на своите членове, на практика са извън действащите програми, споделя в отчета си председателят на УС. Тревогите й са основателни- притиснати от неясното законодателство не са в състояние да кандидатстват по мащабни проекти поради невъзможността да осигурят финансови средства- пречки от характер конфликт на интереси, невъзможност за получаване на кредит и т.н.

След това председателят на Контролния съвет Найден Найденов представи отчета на Контролния съвет за 2010 г. В него дейността на съвета се отчита : по отношение на спазване на Устава и другите документи на асоциацията; по изпълнение на решенията на ОС и УС на РАО „Тракия”; по изпълнение на дейностите на УС и на изпълнителния директор и по изпълнение на бюджета, финансовата дисциплина и управление на имуществото.

След обсъждане, отчетът на КС беше приет. Бе гласуван и финансовия отчет за изпълнение на бюджета на РАО „Тракия” за 2010 г. и проектобюджета за 2011 г. Те бяха представени от изпълнителния директор доц. Иван Върляков. От финансовия отчет става ясно,че за първи път се отчита толкова висок процент неизпълнение на бюджета(63% в приходната и 65% в разходната част).

Накрая доц. Иван Върляков представи и Работен план за дейността на РАО „Тракия” през 2011 г. В нея са заложени 4 приоритета. Като първи е заложен повишаване на капацитета на местните власти чрез: осигуряване на приемственост между отделните мандати, съхраняване и доразвиване на постигнатите резултати; стимулиране ефектността в работата на общинските съвети и общинските администрации; поддържане на траен диалог с централните власти и НСОРБ за отстояване на общинските интереси при подготовка и приемане на промени в нормативната уредба, касаещи местното самоуправление. Следващи приоритети са: повишаване на прозрачността в работата на общините; трансгранично сътрудничество и финансова и организационна устойчивост на Асоциацията. Работният план бе приет.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ