Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.04.2011]

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ ЩЕ ФИНАНСИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРИ ПРОЕКТА, СВЪРЗАНИ С ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

Проектът “Две различни практики – една обща цел”, финасиран по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие; Мярка 1.1: Подобряване на социалното връзките в социалното развитие и социалното сближаване ще се изпълни от Общинското училищно настоятелство на училищата и целодневните детски градини в община Болярово в партньорство с община Болярово и община Кофчаз.

Идеята и целите, които ще се постигат в продължение на 12 месеца са основани на създаването и развиването на добро между съседско партньорство и обмяна на добри практики в сферата на образованието – СОУ “Д-р Петър Берон”-гр. Болярово и училището в Кофчаз.

Основни дейности, които са предвидени са:

• Провеждане на Дни на приятелството в град Болярово

• Провеждане на Дни на приятелството в Кофчаз

• Кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на образов. в малкия град и възможности за ТГС между Болярово и Кофчаз”

• Уоркшоп за изработване на съвместна програма за извънкласната дейност в двете училища

• Размяна на опознавателни визити: „Две различни практики - една обща цел”

Индикативният бюджет на проекта е 85 623, 68 евро.

Стадионът в град Болярово ще бъде ремонтиран в резултат на изпълнението на проекта „Повишаване на качеството на живот в общините Болярово и Алпуллу и предоставяне на възможности за почивка и спорт” – У.С.П.Е.Х.

В продължение на 18 месеца Водещият партньор – Сдружение „Равновесие”-гр.Бургас , съвместно с община Болярово и община Алпуллу ще изпълнява дейности, насочени към реализиране на основната цел – осигуряване на зелени пространства/места за отдих и спорт и създаване на подходящи съоръжения за развитие на трансгранична спортна лига.

Общото финансиране е в размер на 599 503,15 евро, от които за директни инвестиции в община Болярово са предвидени 333 037 евро.

Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 1 – Устойчиво социално и икономическо развитие, мярка 1.3 – Подкрепа за инфраструктурни дейности за подобряване на икономическия потенциал на района за сътрудничество.

Областна администрация Ямбол ще изпълни проект по Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота Мярка 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство.

Предложението с име „Интегрирано развитие на културно-исторически туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин” предвижда да се осигури възможност за популяризиране и защита на историческия паметник Манастир и Кале с. Воден, община Болярово чрез разработване на проекти за реставрацията и социализацията му .

Проектът на община Болярово „Подобряване на системите за управление на отпадъци в общините Болярово и Кофчаз чрез партньорски подход” е сред 15-те одобрени проекта, за които не е достигнало финансиране. Той е насочен към развитие на техническия и институционален капацитет за управление на отпадъци на двете общини и търси финансиране в размер на 571 205 евро. Проектът е поставен в резервен списък и предстои проверка на място в областта на планираните инвестиционни дейности на 14 и 15 април.

.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ