Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.03.2011]

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 25 март 2011 г. от 9.30 часа Общински съвет- Болярово проведе своето четиридесет и четвърто заседание.

На него бяха подложени на дискусия и гласувани дакладни записки относно: приемане на Общинска програма за закрила на детето; приемане на Наредба № 17 за символите и отличията на Община Болярово е празника на град Болярово; предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/, общинска собственост на територията на община Болярово; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; ползване на дървесина от чер бор – общинска собственост в землището на с.Странджа и с.Воден за 2011 година; отдаване на язовири под наем – публична общинска собственост на територията на община Болярово; относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Иглика; относно кандидатстване на Община Болярово по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., приоритетна ос 3, Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”; относно ползване на иглолистна дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; предложение на областен управител на основание чл. 198 е ал. 5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от „Асоциация по „В и К”- Ямбол на заседание на 4. 04. 2011 г. от 13 ч. и съгласуване позиция и мандат по поставените въпроси от дневния ред на Общото събрание от Общински съвет Болярово на община Болярово; предоставени от областен управител на област Ямбол на протокол от 21.10. 2010 г. и протокол от 12.11. 2010 г. от проведените заседания на общото събрание на „Асоциацията по „В и К”- Ямбол за запознаване на общинските съветници на ОбС- Болярово за взетите решения разгледани на заседанията, с които е дадена преди това с решения на ОбС- Болярово позиция и мандат на кмета на общината по поставените въпроси от дневния ред.

Бяха разгледани и приети също и информация за тенденциите на престъпността, криминалната обстановка и проблемите по охраната, и опазването на обществения ред на територията на община Болярово и мрежата от училища и детски градини и утвърждаването на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в Община Болярово за учебната 2011/2012 година.

.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ