Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.03.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 21 /08.03.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-5-130 /07.03.2011 г. на Кмета на община Болярово е одобрен

Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на

ПИ ІІ-090035, кв.90 в землището на с.М.Шарково, община Болярово.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС”..........................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ