Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.03.2011]

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-5-131 /07.03.2011 г. на Кмета на община Болярово е одобрен

Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на

ПИ ІІІ-090036, кв.90 в землището на с.М.Шарково, община Болярово.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС”..........................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ