Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.03.2011]

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ XXII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Председателя

на 41-то Народно събрание

Министър-председателя

на Република България

КОПИЕ:

Национален омбудсман

на Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ХХІІ Общо събрание

на Национално сдружение на общините в Република България

Ние, представителите на местните власти в България, на своето Общо събрание от 1 март 2011 г.

 като се основаваме на принципите на Европейската харта за местно самоуправление;

 убедени в необходимостта от поддържане на конструктивен и ефективен диалог с всички институции в държавата за осигуряване на достоен живот на нашите граждани,

категорично настояваме:

1. За възстановяване на блокирания процес на финансова децентрализация у нас.

Кризата през последните години показа по безспорен начин непригодността на наследената от миналото система на финансиране на публичните услуги и инфраструктурата на местно ниво. Икономическите трудности сериозно засегнаха собствените приходи на общините, като в същото време държавата не ни оказа адекватна подкрепа. Нещо повече - бяха намалени държавните трансфери в основни сфери на дейност. В резултат на това делът на общинските към общите публични разходи спадна от 18% в началото на мандата ни до 14% - сега. Настояваме Програмата за децентрализация да се изпълнява коректно. Планираният за приемане през 2010 г. нов Закон за местните данъци и такси да стане факт през 2011 г. и да стартира работата по нов Закон за местните финанси.

2. За реална децентрализация на управлението и адекватна законова рамка за дейността на общините.

На фона на усилията ни за подобряване на работата на местните власти – с тревога отбелязваме, че се налагат тенденции в законодателството, които противоречат на принципите на децентрализация. Затова е необходимо:

• Да се реши болезнения за нас проблем с блокирането на общинските сметки. Не може поради финансови претенции към общините да се спира финансирането на социални заведения, детски градини и на други основни публични услуги за гражданите.

• Да се прекрати установената със закон практика за безплатно предоставяне право на ползване на общински публични имоти на корпоративни дружества в енергетиката и комуникациите. Недопустимо е общинска инфраструктура, изградена със средствата на местния данъкоплатец, да се предоставя на частни компании за безвъзмездно ползване. По такъв начин е нарушено конституционното право на общините да владеят и управляват пълноправно своята собственост в интерес на местната общност.

• Да отпаднат наложените за 2011 г. ограничения върху правомощията на общините по управление на местните финанси. Недопустимо е въвеждането на забрана за поемане на общински дълг за срок от 9 месеца до изборите. Местните власти имат отговорности пред гражданите за своя конституционен мандат от 4 години, които са длъжни и имат правото да изпълняват.

• Да се промени принципно Законът за обществени поръчки, защото в сегашния си вид той блокира усилията на местните власти за подобряване на общинската инфраструктура и услуги. В крайна сметка общинските власти “обират” пред избирателите негативите от разнобоя в тълкуването на многобройните контролни органи на европейските директиви и не дотам ясните национални разпоредби. Държавата трябва да създаде ясни и еднозначно прилагани законови регламенти, които да осигурят нормална среда за реализиране на общинските проекти.

3. За спешни мерки за спасяване на общинското здравеопазване. Десетилетия наред гражданите от средните и малки общини са лишавани от конституционно гарантираното им право за равен достъп до здравни услуги. С Националния рамков договор и въведените нови медицински стандарти се предопределя бъдещето на общинските болници – предстоят им фалити в следващите няколко месеца. Като грижовни собственици и като отговорна власт настояваме, преди да се пристъпи към закриване на неефективно работещи заведения да се създадат условия, които гарантират, че болните няма да бъдат изоставени на произвола на съдбата. Затова изискваме прилагането на спешни законови и управленски мерки, които да осигурят достъпа на гражданите до здравни услуги във всички райони на България. Едновременно с това настояваме да бъдем включени в процеса на реформиране на общинското здравеопазване.

Ние, представителите на българските местни власти очакваме спешна и адекватна реакция от страна на централната власт за намиране на верните решения на поставените проблеми в интерес на гражданите и за развитието на страната ни.

Настоящата декларация да бъде изпратена и до Комитета на регионите на ЕС и Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

1 март 2011 г., София

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ