Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.03.2011]

ЧИТАЛИЩАТА- СРЕДИЩА НА ДУХОВНОСТТА

Бинка Величкова

От епохата на Възраждането ни отдалечават много десетилетия, дори векове. Но в нашата община читалищата са съхранили своя облик на културни огнища, в които тлее топлината на духовността. И то във време , когато отчуждението от родовите корени, грубият практицизъм, студенината и бездушието бележат все по-осезателно своето надмощие.

В приетата на четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Болярово Програма за развитие на читалищната дейност са залегнали както анализът на ресурсите, така и потенциалните възможности на тази културна институция за разнообразяване на идейно- естетическите прояви, обогатяващи духовния кръгозор на хората в този край.

На територията на община Болярово функционират шест читалища: в гр. Болярово, с. Стефан Караджово, с. Мамарчево, с. Воден, с. Попово и с. Голямо Крушево. През изтеклата 2010 г. те са били субсидирани от държавния бюджет със сума на стойност 76 516 лв.- за 14 бройки субсидирана численост. През настоящата 2011 година тази численост се запазва, но субсидията е 80 964 лв. Броят на читалищните членове е 420. Към всички читалища има библиотеки , а това спомага за по-добрата информираност на хората, както и за тяхното нравствено- естетическо възпитание. Но отрицателно влияе демографския срив, за съжаление.

Съвместната работа на кметствата, читалищата и общинското ръководство спомага за успешното реализиране на всички събития, планирани в културния календар на община Болярово по места Комплексната дейност за осъществяването на тези прекрасни инициативи под знака на родолюбието ще продължи както през 2011 година, така и занапред. Защото в партньорство с местната власт проблемите отстъпват пред оптималните и смели решения.

Общинската програма за развитие на читалищната дейност фиксира детайлно всички приоритетни направления и специфичните дейности към всяко от тях. А това включва в разгърнат план : развитие на библиотечната дейност, опазване на културното наследство, стимулиране на художествено- творческите прояви, функциониране на информационните технологии в работата на читалищата. Провеждането на богата и съдържателна читалищна дейност , в унисон с европейския организираното ни бъдеще- това е важна стратегическа задача, реално постижима и системно необходима.

За да останат читалищата уютен кът за душите ни, пиршество за очите ни, люлка на безброй нравствени послания към бъдните поколения.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ