Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.03.2011]

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

№ АБ-11- 19 /01.03.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-123 /28.02.2011 г. на Кмета на община Болярово е одобрен

Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на

УПИ VІІ- 88 кв.16 по плана на с.Попово, община Болярово.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС”..........................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ