Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2011]

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Милена Манолова – секретар на МКБППМН

На 19.01.2011г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово проведе своето първо годишно заседание. На него бе обсъден и приет отчетът за дейността на комисията през изминалата 2010 г. и се прие план за работата й през 2011 г.

През 2010г. основната дейност на МКБППМН беше социално – превантивната. Тази дейност бе насочена към реализацията на следните направления: усъвършенстване на координацията между институциите; разширяване на превантивната дейност на Местната комисия и овладяване на детската престъпност; по-задълбочена съвместна работа с работещите в системата на образованието и по проблемите на малолетни и непълнолетни.

При срещите си с ученици членовете на комисията извършваха индивидуално-превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, направили нарушения на Правилника за вътрешния ред и с деца от проблемни семейства. Особено внимание се обръщаше на деца, чиито родители са извън страната и на практика липсва родителски контрол. Заедно с председателите на училищните комисии се обсъждаха и планираха методите за въздействие и подкрепа с цел утвърждаване на социално приемливо поведение и изграждане на положително отношение към обществените норми и правила.

Във връзка с Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013г. Местната комисия през 2010г. отново заложи на спорта като метод за въздействие срещу дрогата. Съвместно с община Болярово организирахме много спортни игри и състезания сред учениците в СОУ ”Д-р Петър Берон” за Световния ден на спорта.

По Програмата за превенция на насилието Местната комисия активно се стреми да отговаря на нуждата от противодействие на този вече станал национален проблем – агресията сред децата (в училище и извън него). Провеждаме лекции, беседи сред подрастващите, като по този начин се стремим към намаляване на насилието и противообществените прояви сред тях. Включихме се съвместно с Общинското училищно настоятелство в изготвянето на проект „Децата-наша обич и тревога”. Проектната идея е разработена по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден фонд към института „Отворено общество”- град София. Общите цели на проекта включват желанието на изпълнителите той да допринесе за социалното и духовното приобщаване на деца в риск по време на финансова и икономическа криза. Освен това – да се създадат условия за премахване на отчуждението, агресията и нарушената комуникация между родители и деца и да се предотврати евентуалното себенараняващо и деструктивно поведение при децата. Набелязани са и множество специфични цели, които преследва този проект. А именно: да се намалят случаите на недостатъчни грижи, насилие и изоставяне на деца; превенция на девиантното поведение и травматични последствия за деца в риск и повишаване на техните способности да управляват свободното си време; да се предотврати последващото настаняване на деца в институции; да стимулира адаптирането и въвеждането на разнообразни своевременни модели и практики за подкрепа на деца и семейства, които се основават на силните им страни; повишаване на родителската отговорност и капацитет при отглеждането и възпитаването на децата.; да се стимулира ранното идентифициране и интервенция в случаите, когато има признаци и сигнали за дете в риск; да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, свързани с добруването на децата и отглеждането им в спокойна семейна среда; да стимулира адаптирането и въвеждането на разнообразни съвременни модели и практики за подкрепата на деца, застрашени от отпадане от училище. Богата и пъстра е гамата от дейности, произтичащи от формулираните цели. Сред тях са: провеждане на анкети с ученици, учители и родители; общинска конференция на тема „Да защитим нашите деца заедно”; изготвяне на общинска програма за работа с деца в риск и превенция на агресията и насилието; провеждане на конкурс за рисунка и организиране на консултативен кабинет за родители; провеждане на лектория и беседи с учениците, както и на семинар с родители, тренинг с учителите; организиране на планински излет. До момента са проведени и обобщени анкетите сред децата, учителите и родителите и две беседи на тема „Моите задължения” и «Направи своя свят безопасен». Беседите преминаха при засилен интерес от страна на децата. Една от главните цели на проекта е създаването на Общинска програма за превенция на насилието между деца съгласно препоръките в Писмо №96/21.12.2006г. на ЦКБППМН.

В изпълнение на националната стратегия за „Защита правата на децата на улицата” Местната комисия съвместно с отдела „Закрила на детето” и РУП работят съвместно в създадения мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване броя на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община Болярово не са регистрирани случаи на такива.

За реализиране на социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съществен принос имат обществените възпитатели. През 2010 г. към МКБППМН при община Болярово работят 4 обществени възпитатели. Подборът им се основава на образование и специалност, практика и доказани умения, желание за работа с деца, личен и обществен авторитет. В работата си с децата във връзка с тяхната социална закрила и подкрепа са извършени дейности за развиване нагласите и мотивацията за учене, предоставяне на информация за рисковете от употреба на наркотици, ангажиране и организиране на свободното време и други. Корекционно-възпитателната работа е свързана, преди всичко, с проучване особеностите на семейната среда, внимателно изучаване на приятелската среда, анализ на противообществената проява и работа по проблемите и тяхното преодоляване.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ