Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2011]

АКЦЕНТИ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Инвестиционната програма на община Болярово предвижда капиталовите разходи да са 1467551 лв. От тях средствата от републиканския бюджет за държавни и местни дейности са 213220 лв., а от общински приходи са 1254351 лв. Заложено е за общи държавни служби да се разходват общо 130000 лв., а за образование – 237000, като 222000 са собствени средства на общината, а 15000 са от републиканския бюджет – местни дейности. 192000 от тях са за съфинансиране на проект „Реконструкция и основен ремонт на сгради на СОУ „Д-р Петър Берон” – Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”.

За социално осигуряване, подпомагане и грижи в капиталовата програма са предвидени 129500 лв., като в това число влизат домовете за възрастни хора и защитените жилища.

Доста голяма е цифрата – 235886 лв., предвидена за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. Значителен обект в програмата е реконструкция на отводнителна канализация и възстановяване на асфалтова настилка по ул. „Промишлена” – 100000 лв. Предвидено е възстановяване и на други тротоарни настилки, кърпежи на улици, реконструкция на мост: Мамарчево, Камен връх; водостоци – Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево, Златиница.

По скромна е сумата по параграф „Други дейности по културата”. Предвидените средства са 18000 лв. Те ще бъдат насочени за читалищата в Мамарчево и Воден и за къта за отдих в Голямо Крушево.

По раздел „Други дейности по икономиката” са предвидени средства за ремонт на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа, както и средства за кантар. Общата сума по тази функция е 374065 лв., като 246965 лв. са собствени приходи и 127100 лв. от републиканския бюджет – местни дейности.

От направения анализ се вижда, че за основен ремонт на дълготрайни материали в програмата са предвидени 1124451 лв., като 915851 лв. са собствени приходи на общината, а 147100 от републиканския бюджет – местни дейности и 61500 лв. са също от републиканския бюджет, но от държавни дейности.

В инвестиционната програма е залегнало също така и осигуряване на компютърни конфигурации и климатик.

Инфраструктурните обекти, предвидени в капиталовата програма, са на обща стойност 343100 лв., като 338500 са от собствени средства, 2400 от РБ – МД и 2200 лв. от РБ – ДД. Най-значителната инвестиция е общинският пазар – 202700 лв., следвана от водопойни селски чешми в Мамарчево, Златиница, Воден, Г. Крушево, Шарково, Попово, Ст. Караджово, Вълчи извор; ограждане на археологическия комплекс във Воден; пешеходна пътека до гробищния парк в Голямо Крушево; подпорна стена и отводнителна канавка в Шарково и др.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ