Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2011]

СРЕЩА, ПРОВОКИРАНА ОТ ОСНОВАТЕЛНИ ТРЕВОГИ

Бинка Величкова

Земеделието и животновъдството са отрасли, характеризиращи поминъка на голяма част от жителите на територията на община Болярово, тоест тези, които не са в пенсионна възраст. Макар и съпроводен от множество рискове, свързани с капризите на природата и нейните стихии, този труд носи белега на упоритост, воля и себераздаване в името на хората. Затова и своевременното му обезпечаване със средства и мерки за развитие от страна на държавата гарантира \поне донякъде\ неговата сполучлива реализация.

На 17 февруари 2011 г. в залата на Синдикалния дом – гр. Болярово се проведе среща на земеделски производители и животновъди \по тяхно настояване\ от общинския център и отделните селища с представители на областната дирекция „Земеделие и гори” – град Ямбол: Димитрина Йовчева, Милена Лозарова, както и г-жа Манолова \юрист към същата инстанция\. Срещата се ръководеше от кмета на общината Христо Христов.

Причини за безпокойството на местните хора от този бранш има и те се свеждат до текучеството в общинската служба „Земеделие и гори”. Тези персонални промени според тях могат да доведат до неспазването на съответните срокове за внасяне на нужните документи по регистрирането и въвеждането им, а това би довело до неполучаване на необходимите субсидии от държавния фонд. Хората искаха да бъдат правилно разбрани – тяхното негодувание не е продиктувано от някаква лична неприязън към новоназначените лица – Явор Мачлев и неговите сътрудници, нито пък е на тясна политическа основа. Те се боят, че служителите от настоящия състав на общинската земеделска служба не са достатъчно компетентни, липсва им опит в тази област, а това затруднява възможността да бъдат полезни на онези, които се нуждаят от тяхното съдействие и специализирано посредничество.

Госпожа Йовчева увери аудиторията, че от следващата седмица и двамата сътрудници на г-н Малчев \Валерия и Красимир\ ще бъдат на работа, а това ще ускори процеса по въвеждането на лицата и от 15 март вероятно се очаква да започнат плащанията.

Относно възраженията на някои от присъстващите земеделци и скотовъдци по повод отстраняването на един добър професионалист \в лицето на бившия председател на службата Дора Добрева\ г-жа Йовчева се аргументира със сентенцията, че незаменими хора няма и животът непрекъснато ни доказва това.

Отправени бяха множество въпроси от залата, вълнуващи производителите – от селата Ружица, Малко Шарково, Ситово, Стефан Караджово, Голямо Крушево, Воден и други селища. Животновъдите се вълнуват основателно, че поставените върху ушите на животните марки лесно падат, а после ветеринарните лекари не ги подменят. А дали това би рефлектирало върху стопаните \в смисъл на някакви несправедливи санкции\? Други присъстващи се безпокояха от факта, че се сменя номерацията на имотите. Поради пререгестриране обаче е нужно да се направи опис на имотите и да се представи от лицето, обработващо тези земи. А по отношение на марките по животните – в такива случаи се процедира чрез писане на докладна записка. А при проверка впоследствие и неправилно санкциониране е нужно е да се подаде своевременно жалба.

Бяха дадени отговори и на други въпроси, отправени към представителките на областната институция. Част от земеделските производители настояха за допълнителна среща разговор, която се състоя в заседателната зала на общината. Отново бяха разисквани актуални въпроси, вълнуващи местните зърнопроизводители: отварянето на нова мярка от 1 септември 2011 г., касаеща земеделието; споразумения и сключване на договори; забелязани нередности от страна на областните власти; несъгласие с назначаването на лица, които не са добре подготвени, а това дава отражение върху работата на общинската земеделска служба и други проблеми.

Обобщавайки изложените становища, кметът Христо Христов препоръча да бъдат взети под внимание мненията на хората. Защото основната цел на тези дълги разговори е да заработи нормално общинската служба „Земеделие и гори”, за да бъде в помощ на хората – пълноценно, постоянно и оптимално обезпечена откъм кадрови потенциал.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ