Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.02.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 12 /07.02.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-87 /07.02.2011 г. на Кмета на община Болярово е одобрен

Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на

ПИ-81, ПИ-82 и ПИ-83 кв.56, по регулационния план на с.Ст.Караджово, община Болярово.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС”..........................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ