Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.02.2011]

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

№ АБ-11- 10 /04.02.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на

ПИ-80 кв.57, идентификатор по КК 69208.501.80 и частично изменение на План за Регулация за кв.7 за ПИ-77, ПИ-78 и ПИ-79 с идентификатори по КК 69208.501.77, 69208.501.78, 69208.501.79 по регулационния план на с.Ст.Караджово, община Болярово.

Изготвеният ПУП-ПРЗ се намира в отдел „С,УТ и БКС” при община Болярово. Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ и БКС”..........................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ