Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.02.2011]

ОБЩИНАТА ЩЕ УПРАВЛЯВА И ПОЛЗВА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ В СТЕФАН КАРАДЖОВО

В сайта на министерството на околната среда и водите е публикувано съобщение до общините относно безвъзмездно предоставяне право на управление и ползване за срок от 25 години върху находища на минерални води - изключителна държавна собственост по утвърден списък на находищата. В този списък са и минералните находища в Стефан Караджово.

Съгласно чл.15, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ имоти - държавна собственост се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, а съгласно ал.2 Министерският съвет може да предоставя имотите – публична държавна собственост за управление на ведомствата и общините. На основание чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗДС предоставянето на имоти - публична държавна собственост за управление на общини за изпълнение на техните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, се извършва с решение на Министерския съвет след решение на съответния общински съвет и мотивирано предложение на областния управител. Въз основа на решението на Министерския съвет областният управител сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.

Във връзка с това Общински съвет – Болярово Р Е Ш И:

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Болярово е съгласен община Болярово да приеме безвъзмездно право на управление и ползване за срок от 25 години върху находища на минерални води - изключителна държавна собственост, находящи се в землището на с.Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол и представляващи КЕИ ”Ичме”, сондаж № Я-33, сондаж № 3 и сондаж № 32-А.

2.На основание чл.34 ал.7 от ЗОС упълномощава кмета на общината да сключи договор за право на управление и ползване.

3.На основание чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА задължава кмета на общината да изпрати на Общинския съвет договор в изпълнение на решението в тридневен срок от издаването им.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ