Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.01.2011]

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

На 28 януари 2011 г. местната власт в Болярово проведе своето редовно четиридесет и второ заседание. На него общинските съветници обсъдиха и приеха плана за заседанията на ОбС - Болярово през 2011 година.

На дискусия бяха подложени и докладни записки относно: определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2011 година; категоризиране на жилища - общинска собственост, според предназначението им; утвърждаване на нов състав на местна комисия по чл.8,ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове; изменение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци в община Болярово; изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за третото и четвъртото тримесечие на 2010 година; приемане на календар за културните дейности през 2011 година; предоставяне право на управление и ползване за срок от 25 години върху находища на минерални води – изключителна държавна собственост; предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/, общинска собственост на територията на община Болярово; съгласие за преминаване на довеждащ водопровод Ф63, главен колектор Ф315 и захранващ ел.провод 20 kv през имот № 05284.160 по кадастралната карта на гр.Болярово, собственост на Община Болярово, за обект “Площадка на ПСОВ” гр.Болярово; участие на Община Болярово с проектно предложение по проект “Красива България” на Министерството на труда и социалната политика; одобряване на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот 05284.240.160 по кадастралната карта на гр.Болярово, УПИ І 240.160 – за пречиствателна станция, във връзка с изпълнение на дейностите по проект: “Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура на Община Болярово, гр.Болярово”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 година”.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ