Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.01.2011]

О Б Я В Л Е Н И Е № АБ-11- 3 /18.01.2011 Г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11- 3 /18.01.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на УПИ VІІ-88 и УПИ VІІІ-88 в кв.16 по кадастралната карта на с.Попово, община Болярово.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ