Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.01.2011]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. №ПВО-121

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден

обект

Проектни параметри на използването Предвижда се: В участък между изпълненият участък "Юг" и моста за град Елхово с дължина 977, ОО м почистване брегове и дъно от растителност, оформяне на откосите/бреговете/,

изграждане на предпазни диги и

лесоукрепителни мероприятия. Възприет е трапецовиден напречен профил, широчината на дъното варира от 35,00 до 46,00 м. Надлъжен профил - нивелетното решение

на корекционната линия се определя от :

кота дъно в края на изпълнената корекция "Юг" -176, 14 м и кота дъно мост- 172,25 м. Противоерозионните мероприятия се

осъществяват чрез затревяване откосите на

дигите и залесяване с местни растителни видове (биологична рекултивация).

Координати на мястото на ползване: начало т. 801

Х/м/ У/м/ Н /М/

4602303,37 9531436,24 176,61

край т. 813

Х/м/ У/м/ Н/м/

4602573,56 9531520,26 175,59

Цел на заявеното ползване Защита от вредно въздействие на водите -

изграждане на предпазни диги и

лесоукрепителни мероприятия

Водно тяло /воден обект/ ВЗе~Ш500Р012 /река Поповска/

Омахо,1% = 211,00м3/сек Омах1% = 156,00м3/сек

4000, Пловдив, ул."Булаир" 26 Тел: С+35932'1 604720. Факс: (+359321 604721. «м/ш ЬйчЬг.ога: е-таН:Ьй о1оисПуй)аЬу.Ьа

Местност, административно – териториална и териториална единица

ЕКАТТЕ Гр. Болярово, общ. Болярово, обл. Ямбол

05284

Място за предоставяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица Гр. Пловдив, ул. Булаир №26

Басейнова Дирекция за управление на водите в Източно беломорски район

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекццуъа управление

на водите в Източнобеломорски район с център!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ