Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.12.2010]

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 27. декември 2010 г. от 09,30 часа местната власт проведе своето последно за годината четиридесет и първо заседание. На него общинските съветници ще обсъдиха актуализацията на бюджета на общината за 2010 г. и отчета за работата на Общински съвет – Болярово за 2010 г.

В процеса на своята работа местната власт дискутира върху докладни записки относно: отпускане на еднократна помощ на нуждаещите се граждани от община Болярово; учредяване безвъзмездно право на ползване върху общинска собственост на Областна дирекция на МВР - Ямбол; продажба на съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 63272.501.102 по кадастралната карта на с. Ружица; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Воден; ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; предложение на областен управител, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите, за разглеждане на въпроси от Асоциация по ВИК- Ямбол, седалище гр. Ямбол и адрес на управление областна администрация ул.”Жорж Папазов” № 18, на заседание на ..12.2010 г. от 11 ч. и съгласуване позиция и мандат по поставените въпроси от дневния ред на Общото събрание от Общински съвет на община Болярово.

Заседанието на Общинския съвет завърши с изказване на кмета на общината Христо Христов, който благодари на общинските съветници и колегите си кметове и кметски наместници за успешната,макар и нелека година, през която са работили в екип и пожела и догодина това да се случва. Пожела преди всичко здраве на всички и много успехи през 2011 г.

Пожелания за успешна следваща години и благодарности за съвместната ползотворна работа през 2010 г. общинските съветници, кметовете и кметските наместници получиха и от председателят на общинския съвет- Атанас Дженков.

Последно не само за годината това заседание беше за секретаря на община Болярово- Ангел Тодоров. Поради навършване годините за пенсиониране и по негово лично желание, след 38 години работа в структурата на общинската администрация и общо 43 години трудов стаж, Тодоров се оттегля в заслужена почивка. Кметът Христов му благодари за дългогодишната съвестна и ползотворна работа в общинската администрация и му пожела спокойни старини.

Секретарят благодари на общинския кмет и всички присъстващи за хубавите пожелания и изказани благодарности.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ