Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.12.2010]

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

Лора Величкова

На 17.12.2010 г. се проведе обучение на одобрените за лични асистенти по проекта «Подкрепа за достоен живот» по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 :Алтернативи” . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2010, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обучител по проекта е Мария Владева от Дирекция социално подпомагане- град Елхово. Обучението се проведе в групов формат, от 9 до 17 ч.и в него участваха 16 човека, одобрени за лични асистенти.

В началото Владева направи кратко представяне на проекта. След това запозна присъстващите с Тема 1 : „ Социални услуги в общността- общи познания за грижи в домашна среда.”Тема 2 беше : „ Професионална роля и основни задължения на личния асистент. Насоки във връзка с изготвянето на индивидуални планове на потребителите на социални услуги.”

Последваха две практически задачи: работа в малка група, която включваше водене на дневник на потребителя и работа в голяма група- дискусия.

Тема 3 се отнасяше за: „Потребности и права на потребителите на социални услуги”, а последната, четвърта тема :” Оценка на риска. Първа помощ и справяне с кризисна ситуация. Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя.”

Обучението завърши с индивидуална работа-лист за оценка на обучението- обратна връзка и регистриране на участниците- присъствена форма.

Всеки преминал успешно обучението, ще получи удостоверение.Успешно преминалите курса на обучение лични асистенти ,се включват в Банка „Лични асистенти” на община Болярово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ