Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.11.2010]

У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 , ал .2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с кандидатстване на Община Болярово по Оперативна програма “ Регионално развитие”, Приоритетна ос 4- “Местно развитие и сътрудничество” на проект „ Техническо и биологично укрепване на река Попово, в регулацията на гр.Болярово”, Общинска администрация гр.Болярово уведомява жителите на общината, че има инвестиционно намерение за извършване на техническо и биологично укрепване на река Поповска, в регулационните граници на град Болярово.

1. Данни за възложителя : Община Болярово , гр.Болярово, ул.”Димитър Благоев „ № 7 , лице за контакти : Пенка Атанасова- еколог на община Болярово .

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;

Основните процеси на инвестиционно намерение включват :

• Почистване на речното корито и основата на дигите с дължина 977 м, мерено по оста на корекцията – в участъка по течението на река Поповска, заключен между изпълнените участъци : Лот «Север» и лот «Юг» - моста за гр. Елхово

• Залесяване с върби и тополи ;

• Изкопни работи;

• Насипни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение- Няма

• 4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура- гр.Болярово, община Болярово – участъка по течението на река Поповска, заключен между изпълнените участъци : Лот «Север» и лот «Юг» - моста за гр. Елхово, в регулационните граници на населеното място. Не се налага направа на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура и/или негативно трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията- не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството или експлоатацията на обекта .

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират – битови отпадъци и строителни отпадъци , които ще бъдат третирани, съгласно действащото законодателство.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО :

/ ХРИСТО ХРИСТОВ /

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ