Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[23.11.2010]

СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

Красимира Анева

На 12.11.2010 г. община Тунджа кандидатства с проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в общините Тунджа, Болярово и Стралджа" по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04. Партньори по проекта са община Болярово и община Стралджа. Кандидатства се за сумата от 299 875 лв. Общата цел на проекта е подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация, чрез прилагане на качествени съгласувания и ефективни политики в трите общини, укрепване на диалога между общините, чрез програми за взаимодействие в конкретни области, въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагането на политики реализирани от администрациите на трите общини. като партньори на община Тунджа на 10.11.2010 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между общините Тунджа, Болярово и Стралджа. Настоящото споразумение дефенира по договорен път ангажиментите, които страните поемата относно съвместното реализиране на дейностите по подготовка и изпълнение на проектното предложение, с което съвместно да се кандидатства по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ