Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.11.2010]

СЪС ЗАПОВЕД № РД-5-390/15.11.2010 ГОД.

Със Заповед № РД-5-390/15.11.2010 год. на основание чл.44, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 ал.1 и 2 от Закона за общинските бюджети, чл.13 и чл.14 от Наредба № 4 на Общински съвет и РИ ”Действия при съставяне на проектобюджета” от Система за управление и контрол на бюджетния процес в община Болярово,кметът на Община Болярово Христо Христов нареди:

Да се открие процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2011 г.

Кметовете, кметските наместници, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, звената на бюджетна издръжка и служители на общинска администрация да представят своите предложения до 30.11.2010 г.

Срокът за получаване на предложения от местната общност е 17.12.2010 г., като за целта се поставят кутии на подходящи места.

Определи работни комисии и длъжностни лица по дейности:

Социални дейности, образование, здравеопазване и култура

- Ангел Тодоров Ангелов – секретар на община Болярово - председател

- София Димитрова Минева – директор на дирекция “Хуманитарни дейности и инвестиционна политика”

- Дафина Димитрова Георгиева – директор ДВУИ

- Таня Христова – отговорник ЦСРИ и ЗЖ за възрастни

- Васил И.Гаджуров – директор СОУ Болярово

- Димитър Д. Дичев – директор ОУ Ст.Караджово

- Мария Атанасова – общ.съветник, председател на ПК

- Елена Анева – кмет с.Воден

Териториално развитие и общинска собственост

- Жельо Стойков Желев – зам.кмет - председател

- Васил Калев Палов – специалист ТСУС

- Йовка Димитрова Дженкова – н-к отдел “ИДОС”

- Костадин Стоянов Иванов – кмет с.Голямо Крушево.

- Петър В.Гурманов – общински съветник, председател на ПК

Общинска администрация

- Мария Кирова Янчева – директор дирекция “АФ” - председател

- Пенка Русева Палова – гл. специалист “Бюджет”

- Атанаска Т. Станчева – гл. счетоводител

- Мария Чанева – гл.специалист МДТ

- Ангел Д. Апостолов – кмет с.Попово

- Красимир Григоров – общински съветник, председател на ПК

които на основата на общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна прогноза, предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и параметрите на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет за 2011 година да разработи проект за бюджет 2011 по приходна и разходна част по параграфи, дейности и функции, по бюджетни разпоредители, по единната бюджетна класификация в срок до 14.01.2011 година, като се приложат разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 година и постановлението за неговото изпълнение, ЗОБ и Наредба № 4 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ЗМДТ и Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, КСО, ЗБДОО за 2011, ЗЗО за 2011, ЗБНЗОК за 2011 година и др.

Определи публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2011 година да се извърши до 20.01.2011 г.

Утвържди бюджетен календар за дейностите по подготовката на бюджета със съответните срокове и отговорници.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ