Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.11.2010]

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ "АНАЛИЗ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

BG051РО001-5.2.09 - АЛТЕРНАТИВИ

Агенция за социално подпомагане

Дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване"

Стартира Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” в който Община Болярово е партньор на Агенция за социално подпомагане.

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

• лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

• деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

• безработни лица;

• трудово заети лица: наети или само наети, които могат да извършват допълнителен по часов труд;

• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст),които могат да извършват допълнителен по часов труд.

Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.

Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.

За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било добре да има кандидати за лични асистенти - лица с помагащи професии, които могат да извършват по часов труд.

Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове.

Заявления се приемат от 08 до 22 ноември 2010 г. в

сградата на Община Болярово, ул. “9-ти септември ” №11, тел.04741/61-54

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ