Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.11.2010]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д № РД-5-351/06.10.2010 г., гр.Болярово

ОБЩИНА БОЛЯРОВО,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

8720 Болярово, ул.”Д.Благоев” № 7, тел.04741/ 69-08, факс:04741/ 64-30

З А П О В Е Д

№ РД-5-351/06.10.2010 г., гр.Болярово

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.17, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС, в изпълнение Решение № 376, взето с протокол № 38 в заседание на Общинския съвет –Болярово, провело се на 30.09.2010 година

О Т К Р И В А М К О Н К У Р С:

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, КАКТО СЛЕДВА:

1.Предмет на конкурса: Изпълнение на автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от І-ва група по направление Ямбол и общината и ІІ-ра група по направление гр.Елхово, съгласно Приложение 1 към документацията;

2.Основание на конкурса: Чл.17 от Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г.

3.Изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:

3.1.До участие в конкурса се допускат само лица по чл.2 от Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г., които: притежават лицензия за извършване обществен превоз на пътници на територията на Република България; притежават удостоверения за транспортна годност на автобусите; разполагат със собствена или наета сервизна база за обслужване и подържане в изправност на автобусите; водачите на автобусите да отговарят на изискванията на чл.18 от Наредба № 33 на МТС.

3.2.До участие в конкурса не се допускат лицата по чл.2 от Наредба № 2/ 15.03.2002г., които не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни.

4.Документацията - за участие в конкурса се получава в стая № 11 на общината срещу квитанция за изплатени в касата на общината 200 лв. за комплект всеки работен ден най-късно до 16,00 часа на 30-я календарен ден включително след обявяването на конкурса в централен и местен вестник.

5.Критерии за оценка: екологичност на превозните средства; възраст на автобусите, собственост на автобусите, цена на километър пробег, оборудване на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица.

6.Място и краен срок за подаване на предложенията: Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата, или упълномощено от него лице лично в стая № 11-трети етаж в сградата на общината до 17,00ч. на 35-я календарен ден включително след обявяването на конкурса в централен и местен вестник.

7.Разглеждане на предложенията: на 40-я календарен ден включително след обявяването на конкурса в централен и местен вестник в 14,00 ч. в общината от комисия в състав, определен с решение на Общинския съвет Болярово.

КМЕТ НА ОБЩИНА-БОЛЯРОВО: Хр.Христов

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ